Rosersberg

Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Framtiden för Rosersberg? Valdebatt på Råbergsskolan tors 28 aug kl 19.00

  Posted on August 19th, 2014 Per Hoffner No comments

  Vi har som ett led av detta bjudit in våra lokalpolitiker på en valdebatt den 28 aug kl 19.00 i Råbergsskolan för att de ska kunna svara på hur de ser på frågor som rör Rosersberg specifikt. Detta tycker jag personligen är väldigt spännande för det gör politik till något greppbart och något som påverkar lokalt.

  Inbjudan har gått ut till samtliga partier som är representerade i fullmäktige och vi har redan bekräftat deltagande från Lars Bryntesson och Olov Holst, representanter för fp, c, och mp.

  Valdebatt i Rosersberg Tors 28 aug kl 19.00

  Föreningen Rosersbergs Villastad bjuder in till en valdebatt där Sigtuna Kommuns partier får tillfälle att redovisa hur de står i frågor som är specifika för Rosersberg. Detta är en möjlighet att göra lokalpolitik riktigt lokal.

  Debatten är tänkt att hållas i Råbergsskolans matsal i panelform. Varje parti har en plats och kommer att ges 2 minuters introduktion och presentation av sig själva och sitt parti i allmänna ordalag. Debatten kommer att modereras med hjälp av en moderator. Jag räknar med att vi är klara senast kl 21.00 (målsättning 20.30) men att det finns mycket utrymme för frågor och för personliga samtal efter mötet.

  För att politikerna ska kunna förbereda sig så är några av de frågor vi skulle vilja ha svar kring varje partis ståndpunkt och som är viktiga för Rosersberg:

  • Planerna för det område mellan Rosersbergs samhälle, motorvägen och Norrsunda Kyrka som i tidigare planhandlingar hette Rosersbergs Östra.
  • Tågdepå i Krogsta, Odensala eller annat alternativ.
  • Kontamineringen av PFOS i Rosersbergsviken som härstammar från brandsläckningsskum från Civilförsvarsskolan. Vad vill ni göra för att sanera och återställa.  Andra föroreningar i Fysingen och Oxundasjön?
  • Gång- och cykelväg mellan Rosersberg och Arlanda, primärt för boende i Åshusby, Skoby och Skånela men lika mycket för alla de barn och ungdomar som vill till hästgårdarna i området på andra sidan motorvägen. Framförallt är bron över motorvägen ytterst olämplig för annat än bilar idag. Den här vägen är dessutom naturlig väg för alla cykelpendlare söderifrån till Arlanda.
  • Det nya planerade bostadsområdet väster om järnvägen.
  • Hur kan vi säkerställa att vi inte blir överkörda och bortglömda när det gäller miljötillståndet för Arlanda.
 • Tågdepå i Krogsta – NEJ!

  Posted on August 19th, 2014 Per Hoffner No comments

  Krogsta_bangård2Allt fler börjar få upp ögonen för Sigtuna kommun och Train Alliance långt framskridna planer på att etablera en pendel- och fjärrtågsdepå i Krogsta. Trots att en alternativ placering i Odensala är både billigare och bättre ur trafikperspektiv enligt de sakkunniga på SL och Trafikverket och dessutom redan har upphandlats, fortsätter kommunledningen av olika skäl att verka för en placering i Krogsta.

  Sigtuna kommun startade 2011 på begäran av markägaren ett planarbete (process) för att möjliggöra att järnvägsrelaterad verksamhet ska kunna etableras i Krogsta. Ett av motiven är att SL vill bygga en pendeltågdepå Nord. Ungefär samtidigt påbörjades en motsvarande planering för Odensala.

  Att det finns ett behov av utökad depåkapacitet för att få en säker och väl fungerade kollektivtrafik är naturligt, men om SL-depån placeras i Krogsta kommer det innebära ett enormt och brutalt ingrepp i kulturlandskapet, en katastrof för de boende i Krogsta och att Rosersberg kommer bli helt inringat av industriområden.

  Dessutom är placeringen i Krogsta tveksam ur ett trafikperspektiv eftersom den kommer att generera många nya tågrörelser på en redan idag mycket hårt belastad spårsträcka, något som inte precis kommer att förbättra situationen för kollektivtrafiken – vilket är ett övergripande mål.

  Sedan de boende i Krogsta fick kännedom om Sigtuna kommuns planer har ett aktivt arbete bedrivits och omfattande yttranden har lämnats in där det tydligt framgår att Krogsta inte är en lämplig lokalisering och att det finns platser i och utanför Sigtuna kommun som är mera lämpade.

  Istället för att lyssna på de boende valde Sigtuna kommun att i tysthet teckna en avsiktsförklaring med entreprenören Train Alliance, där man förklarar sin ”ömsesidiga och uppriktiga önskan” om att driva igenom detaljplanen för Krogsta för att möjliggöra en kommande byggnation. Då Sigtuna kommun har ekonomiska intressen i området (en del av det tänkta depåområdet (Brista) ägs av Sigtuna Kommun) så är det kanske inte så konstigt att pengarna får styra – om än moraliskt tveksamt.

  Utöver pendeltågsdepån vill Train Alliance etablera en fjärrtågsdepå/verkstad i området, vilket gör anläggningen groteskt stor och är den direkta orsaken till att Krogsta ödeläggs. Det område som ursprungligen ingick i planen har i smyg utökats med 30 %!

  Det planerade depåområdet sträcker sig från Brista i norr och långt in i Krogsta och slutar bara drygt 100 meter från den nya stadsdelen Västra Rosersberg, där upp mot 400 nya bostäder planeras byggas. Står du på perrongen vid Rosersbergs station kommer du att kunna se rakt in i de 500 meter långa och 20 meter höga depåbyggnaderna. Vyn norrut kommer att se ut som bangården i Hagalund.

   

  Tågdepån – sammanfattning?

  Om Sigtuna kommun och Train Alliance planer genomförs kommer det bl.a. innebära:

  • Ett tågdepåområde på drygt 50 hektar byggs (50 hektar motsvarar en parkeringsplats för 80 000 bilar).
  • Stora delar av Krogsta Gård och tillhörande bostadshus rivs. Boende måste flytta.
  • All skog väster om järnvägen mellan Krogsta och Märsta tas bort.
  • Allt berg sprängs bort och massorna tippas ut på åkrarna runtomkring för att eliminera nivåskillnader på 22 meter, liknande Rosersberg Södra Industriområde.
  • Tågdepåerna kommer vara nästan 500 meter långa och upp till 20 meter höga.
  • Till tågdepåområdet kommer upp till 40 tåg anlända främst på natten.
  • Bullret kommer att vara omfattande, framförallt från växelområdet med sina relativt skarpa kurvor. Stela tågaxlar och metall mot metall.
  • Bullervallar som är nästan sju meter höga byggs ca 30 meter från närmaste boende i Krogsta och ovanför kommer de 12 meter höga belysningsmasterna att synas från stora delar av Rosersberg
  • Järnvägsövergången vid Krogsta stängs (det blir 10 spår i bredd där).
  • Entréerna till Rosersberg och Märsta förfulas (det blir en sammanhängande bangård och industriområde från kommungränsen i söder nästan upp till Märsta centrum med Rosersberg som en instängd enklav i mitten).
 • Flygbuller kan göra dig fet…

  Posted on May 6th, 2014 Per Hoffner No comments

  Enligt en artikel i DN så behöver inte omfånget på rosersbergarna bero på de gastronomiska njutningarna.

   

  Att bo nära en flygplats kan leda till viktökning. En ny studie vid Karolinska Institutet visar att buller kan ha större påverkan på hälsan än vad man tidigare har känt till.

  I studien har över 5.000 män och kvinnor från fem kommuner i Stockholms län som har bott nära Arlanda flygplats följts under 8-10 år. De har fått svara på enkäter och genomgått hälsoundersökningar.

  Forskarna vid Institutet för miljömedicin (IMM) har sedan beräknat nivåerna av flygbuller (Lden) för samtliga adresser deltagarna bott på under den tiden utifrån radarspår av flygtrafiken runt Arlanda.

  Syftet var att se om det fanns något samband mellan långtidsexponering för flygbuller och hälsa. Det senare inkluderade body mass index (BMI), bukomfång och typ 2-diabetes.

  Resultatet visar att personer som har varit utsatta för flygbuller ökade mer i bukomfång än de som inte varit utsatta, i genomsnitt 1,5 centimeter för varje 5 decibels stegring av bullernivåerna. Störst ökning upptäcktes hos personerna som hade varit utsatta för flygbuller under hela studieperioden och som samtidigt upplevde stress i sitt arbete.

  Några statistiskt säkerställda samband mellan flygbuller och BMI eller typ 2-diabetes kunde man däremot inte hitta.

  Slutsatsen som forskarna drar är att flygbuller kan ha en större inverkan på hälsan än vad som tidigare varit känt.

  Men man lägger samtidigt in en brasklapp.

  – Vår studie är den första som studerat samband mellan flygbuller och bukomfång samt övervikt, och resultaten måste därför tolkas med viss försiktighet. Det finns dock redan klara bevis för att bullerexponering kan orsaka stress och sömnstörningar, och båda dessa tillstånd kan ge upphov till den typ av hälsoeffekter som vi studerat.

  – Bukfetma är en riskfaktor för såväl hjärt-kärlsjukdomar som diabetes och då en stor andel av befolkningen dagligen utsätts för höga ljudnivåer från trafik och kan buller ha en större inverkan på hälsan än vad som tidigare varit känt, säger Charlotta Eriksson, medicine doktor vid IMM i ett pressmeddelande.

  Studien ”Long-Term Aircraft Noise Exposure and Body Mass Index, Waist Circumference, and Type 2 Diabetes: A Prospective Study” har publicerats i Environmental Health Perspectives.

  Läs artikeln här

 • Feg domstol – struntar i Rosersberg

  Posted on November 27th, 2013 Per Hoffner No comments

  Nu är Mark & Miljödomstolens dom gällande Miljötillståndet för Arlanda släppt. Detta är personliga åsikter (Per Hoffner) men jag tycker att domstolen valt en utomordentligt feg väg när man inte tagit några kontroversiella beslut gällande det dåligt underbyggda och omtvistade tidigare tillståndet. Speciellt med det speciella skydd för Upplands Väsby (villkor 6) och där man ignorerar Rosersberg med en bullernivå som är i princip dubbelt så hög. Utöver det har Swedavia fått igenom det mesta i sin ansökan.

  Dom och sammanfattning finns här 

  Det man i princip har gjort är att skydda Upplands Väsby från buller som gör att man tittar upp och undrar vad det är och tvingar Swedavia att om man vill använda bana 3 så måste man snabba på acceptansen för kurvade inflygningar. Under tiden så får man flytta all flygtrafik till bana 1 och över Rosersberg, “de är väl vana vid buller”, och så lägger de med en uppgift för Swedavia att utreda möjligheterna att genom banmönster kanske minska något av den ökningen – men inga krav, inga ramar utan bara en utredning.

  Domstolen har också godtagit Swedavias MiljöKonsekvensBeskrivning (MKB) och därigenom sagt att det är ok att antalet blodtrycksrelaterade sjukdomar ökar med 400%, från 20 till 100 fall, att barnen i skolan kommer att ha det svårare att lära sig och att deras kommunikationsförmåga kommer att försämras – allt baserat på verifierade undersökningar.

  Överklagan skall lämnas in innan den 18 december – och det kan ni räkna med att vi ska!!!

 • Onsdag 27 nov kl 13.30 släpps domen

  Posted on November 26th, 2013 Per Hoffner No comments

  På onsdag den 27 november kl 13.30 släpps Mark & Miljödomstolens dom gällande Swedavias ansökan för ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats.

  Föreningen har yttrat sig både vid förhandlingen och i förtydliganden efter.

  Förhoppningar

  Vi hoppas att tillståndet ser till att fördela flygningarna rättvist mellan bana 1 och bana 3 och de som drar nytta av närheten till Arlanda flygplats borde också ta del av olägenheten.

  Vi hoppas att rätten har haft mod att se tillståndet med egna ögon utifrån verkligheten idag och inte lutar sig tillbaka mot det gamla tillståndet, som i mina ögon inte var speciellt genomtänkt.

  Jag hoppas också att man ska börja se bullerpåverkan som ett miljöproblem, att om det går att kontrollera borde man beakta det på samma sätt som man gör med annan miljöpåverkan som exempelvis koldioxidavtryck och sätta tak för vad man utsätter medborgare för – framförallt eftersom man i det här fallet har valmöjligheter med två banor. Detta gör man vid andra storflygplatser i Europa, exempelvis Amsterdam och Schiphol. Dock tror vi inte att det här tillståndet kommer att gå så långt.

  Det är rätt konstigt att man i det förra tillståndet har ett särskilt skydd för en ort (Upplands Väsby) där bullernivån kan vara störande, men ignorerar en annan ort där bullernivån är hälsopåverkande.

  Hur vi påverkas?

  För de runt 2000 invånarna i Rosersberg så är det här miljötillståndet, och framförallt hur bana 1 och bana 3 får användas, något som påverkar vår vardag under de kommande 25 åren. Vid Inflygningen till bana 1 passerar flygplanen drygt 350 meter över våra hustak.

  I värsta fall, om Swedavia inte får använda bana 3, så blir konsekvensen en kraftig ökad trafik över Rosersberg. Det tråkiga i det fallet är att man skyddar invånarna i Upplands Väsby från en bullernivå som kan kallas störande men utsätter Rosersbergsborna för en bullernivå som påverkar hälsan.

  Oavsett utfallet kommer domen med säkerhet att överklagas av flera instanser, men det är en fingervisning hur rätten resonerar och vad de värderar.

 • Förtydligande yttrande från föreningen gällande Miljötillstånd

  Posted on September 27th, 2013 Per Hoffner No comments

  I den pågående förhandlingen om det nya miljötillståndet fick vi möjlighet att yttra oss inför Mark & Miljödomstolen. Detta yttrande skickade vi precis in som ett förtydligande av vårt muntliga anförande. Den MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) som vi hänvisar till ligger här och hela ansökan finns här

   

  Förtydligande av yttrande
  från Föreningen Rosersbergs Villastad gällande
  Mål 2284-11, Ansökan om tillstånd att vid Arlanda Airport bedriva flygplatsverksamhet

  Miljötillståndet är oerhört komplext men vi vill lyfta fram och klargöra våra synpunkter på det som förmodligen orsakar mest kontrovers och samtidigt påverkar flest människor, landningar söderifrån på bana 1 respektive 3 (01L och 01R). Vi fick tillfälle att yttra oss under förhandlingen men vill med detta förtydliga vårt yttrande.

  I klartext anser vi det av yttersta vikt att fördela flygningarna rättvist mellan bana 1 och bana 3. Förutom den humana och mänskliga aspekten att de som drar nytta av närheten till Arlanda flygplats borde också ta del av olägenheten är det en hälsorisk. Upplands Väsby kommun skapar arbeten genom närheten till Arlanda, marknadsför sig som nära till både Stockholm och Arlanda, har mängder av kommuninvånare som arbetar på Arlanda, och borde därför acceptera att den närheten har ett pris – i detta fall menas framförallt buller. Eftersom Swedavia inte är villiga att införa sneda eller kurvade inflygningar till bana 3 innebär detta att i princip all flygtrafik enligt alt 1a och 1b i det sökta tillståndet samt villkor 6 i det nuvarande tillståndet skulle flyga över Rosersberg under 25 år framåt Vi vill med detta förtydligande påvisa effekterna av att ignorera de nästan 2.000 invånarna och hoppas att rätten inser det orimliga att utsätta dem för det skadliga bullret i favör för det störande bullret som Upplands Väsby Kommun och Föreningen Väsbybor mot flygbuller opponerar sig emot.

  Som invånare i Rosersberg förväntar vi oss att man med det nya tillståndet i större utsträckning tar hänsyn till bullerutsatta medborgare. Det var det som vi såg som självklart och var det av den anledningen som Sigtuna accepterade att inte använda sin vetorätt vid byggandet av bana 3.

  Vi förklarar nedan ett antal ståndpunkter närmare. Vi önskar att rätten åligger Swedavia att presentera en plan över flygmönster där man växlar mellan de två banorna enligt ett schema, exempelvis varannan dag.

  Om man kommer upp i behov av över 80 rörelser i timmen kan vi acceptera parallella samtidiga operationer under den begränsade tid på dygnet som detta behövs.

  Denna form av bananvändningsmönster används på många flygplatser runt om i Europa (och världen) just för att skapa förutsägbara ”tysta” perioder. Behovet av tysta perioder/områden påvisas i MKB5.2, 1.6

  Vi vill att man tar bort begreppet Peak som definition för att bestämma vilken bana som används. Genom att använda ”peak” som villkor för val av bana blir fördelningen på de olika banorna väldigt olika och oförutsägbar även vid relativt små förändringar i trafikmängden.

  Basåret för ansökan 2008 var fördelningen av landningar söderifrån nära jämt fördelad men under exempelvis perioden dec 2012 – feb 2013 när mängden flygrörelser hade sjunkit ca 10% blev fördelningen 86% på bana 1 (01L) och 14% på bana 3 (01R) vid landningar söderifrån.

  Oavsett vilket av alternativen som Swedavia presenterat kommer det att innebära mer trafik över Rosersberg och mindre över Upplands Väsby jämfört med dagens tillstånd.

  Det särskilda skyddet för Upplands Väsby tätort som tillkom sent i arbetet med det förra tillståndet är förvånande. Tyvärr fanns då vare sig en opinion av engagerade invånare i Rosersberg eller uppmärksamhet vid Sigtuna Kommun. De boende i Rosersberg var via Sigtuna Kommun lovade en halvering av flygtrafiken som villkor för sin vetorätt vid byggandet av 3:e banan. Vi ber rätten att inte göra om samma misstag denna gång. Både Alt 1a och 1b skulle i princip göra utemiljön omöjlig för drygt 2.000 invånare i Rosersberg. Med bakgrund av Miljökonsekvensbeskrivningen är det tydligt att Rosersberg bör ha det särskilda skyddetdet är en stor skillnad mellan att utsättas för bullernivåer som medför en hälsorisk jämfört med att utsättas för ett obekvämt oljud ibland.

  Advokat Åke Lewensjö (Swedavia) säger i sin sammanfattning efter dag 1 av förhandlingen att ”Swedavia har i sin ansökan tagit stor hänsyn till Upplands Väsby tätort – kanske alltför stor – men det är upp till rätten att avgöra”. Vi undrar om Swedavia ens har läst sin MKB? I bilaga MKB5.2, Omgivning, står det Tätorter som berörs av flygbuller är främst Rosersberg, samt i viss mån Märsta och Upplands Väsby samt Sollentuna.

  Rosersberg har fler uppmätta ljudhändelser över 80 dB än Upplands Väsby tätort har teoretiskt beräknade ljudhändelser över 70dB vid en likvärdig trafik på de båda banorna. Enligt MKBn är en ökning av 8 dB ungefär en fördubbling av ljudnivån. Det är dessutom så att vid mätningen använder man en snittljudnivå över en sekund – och vid så höga nivåer så är det oftare spikar på betydligt högre nivå som inte syns i denna mätmetod. Dock är detta bara teoretiskt beräknade siffror, för en korrekt upplevelse önskar vi att rätten gör studiebesök på båda orterna och hör den upplevda skillnaden.

  Vi undrar varför Swedavia bara föreslagit platser i Upplands Väsby, eller på motsvarande avstånd för Synen som hölls i samband med förhandlingen. Vill Swedavia inte utsätta rättens medlemmar för det buller som invånarna i samhället Rosersberg lever med dagligen och därigenom en möjlighet att uppleva skillnaden mot bullernivåerna i Upplands Väsby?

  Hälsofakta.

  Är rätten beredd att ge tillstånd för en verksamhet som skulle innebära så stora hälsorisker för invånarna i Rosersberg utan att utreda alternativen och utan att poängtera att medborgare bör skyddas när så är möjligt. Enligt de officiella forskningsresultaten som redovisas i MKBn så skulle man det nya tillståndet acceptera att man går från 20 till 100 sjukdomsfall relaterat till blodtryckökning.

  Råbergsskolan ligger rakt under inflygningen, strax norr om den punkt där planen fäller ut landningsställ och kompenserar med gaspådrag. De 200 låg- och mellanstadieelever som går där samt de 100 barn som går på dagis/förskola – är det rätt att de ska drabbas av inlärnings- och koncentrationsproblem som påvisas i MKBn? De utsätts dessutom för över 80 dB i maxljudnivåer och inte bara 70 dB som studierna hänvisar till. Återigen – ett studiebesök från rätten skulle påvisa detta.

  Som det anges i MKBn är flygbuller särskilt negativt påverkande eftersom det inte finns några tysta sidor på byggnader. Det gäller vid utomhusvistelse. Swedavia har bekostat bullerisolering av fönster i ett antal fastigheter vilket har minskat buller inomhus – så länge man har fönstren stängda. Enligt WHO bör man mäta med fönster på glänt 15 cm (MKB5.2 sid 5 – 1.2) vilket i princip skulle göra nattflygen på bana 01L omöjliga.

  Yrkande

  Med bakgrund av fakta i Miljökonsekvensbeskrivningen yrkar vi på att rätten inte bistår Swedavias ansökan med de önskade flygmönstren. Vi yrkar också på att det inte ska finnas något särskilt skydd för Upplands Väsby tätort utan med bakgrund av de hälsorisker som Swedavia har identifierat ser vi att rätten tar en särskild hänsyn till Rosersberg och istället utfärdar ett skydd, eller en begränsning i att utsätta medborgarna för buller när det finns alternativ. Det är en avsevärd skillnad på hälsofara i Rosersberg och viss olägenhet i Upplands Väsby.

  Tag även i beaktande att vi som samhälle har mycket annat buller omkring oss, inte bara från flygplan, utan även från järnväg på båda sidor om samhället, motorvägen (E4) strax intill, Kungängens skjutfält m.m. Dessa medför inte bara buller, de orsakar även diverse utsläpp i vår andningsluft, nedfall och stress i miljön som även är hälsoinverkande.

  Angående effekter på människors hälsa orsakade av flera samtidiga bullerstörningar hänvisar vi till den bland sakkunskapen allmänt accepterade Lerumstudien utgiven av Länsstyrelsen i västra Götalands län broschyr ISSN 1403-168X, rapport ISSN 1400-5808.

  Bakgrund – Rosersberg och Föreningen Rosersbergs Villastad

  Föreningen Rosersbergs Villastad grundades 1948 för att tillvarata Rosersbergsinvånarnas intressen. Rosersberg har drygt 1.650 invånare och ligger i Sigtuna kommun, drygt 6 km från änden på bana 01L/19R. Rosersberg fanns som samhälle långt innan man planerade Arlanda flygplats men vid den tidpunkten var boendemiljö och bullerstörning inte så högt på agendan.

  Föreningen Rosersbergs Villastad har drygt 180 betalande familjer som medlemmar, vilket motsvarar ca 1/3 av invånarna. Se gärna www.rosersberg.org för mer information.

  Som samhälle påverkas vi mer än något annat av samhällena runt Arlanda Flygplats vid förändringar av flygverksamheten då inflygningarna till bana 01L passerar Rosersberg på drygt 350 meters höjd. Dessutom fäller de flesta flygplan ut sina landningsställ strax söder om Rosersberg vilket innebär ett ökat gaspådrag över samhället och därigenom ännu högre bullerexponering.

   

  Föreningen Rosersberg Villastad genom ordförande

  Per Hoffner

   

 • Ericsson bygger FoU-center i Rosersberg

  Posted on September 4th, 2013 Per Hoffner No comments

  Bildkälla: märsta.nu – pressbild

   

  Ericsson investerar fem miljarder kronor i två högteknologiska anläggningar i Sverige, en i Rosersberg och en i Linköping. Anläggningarna blir forsknings- och utvecklingsbaserade och väntas knyta samman Ericssons 24 000 ingenjörer.

  Hela artikeln på Märsta.nu

 • Förhandlingsordning för huvudförhandling Miljötillstånd

  Posted on September 2nd, 2013 Per Hoffner No comments

  Dag 1 (3/9)

  • Inledning med praktiska frågor.
  • Remissinstanser yttrar sig kortfattat.
  • Inledande presentation av flygplatsen
  • Förslag till villkor för flygvägar och buller
  • Villkor för flygverksamheten
  • Flygvägssystemet
  • Flygvägssystemet i nyvarande och i sökt verksamhet
  • Flygbuller, riktvärden, allmänt om flygbulle, beräknad utbredning och exponering av boende, bedömda hälsokonsekvenser
  • Påverkan på natur, kultur, friluftsområden.
  • Bullerreducerande åtgärder
  • Frågor och synpunkter, allmäna och enskilda intressen vad gäller buller
  Dag 2 (4/9)
  • Ev fortsättning från dag 1
  • Utsläpp till luft
  • Utsläpp till vatten

  Dag 3

  • Ev forts från dag 2
  • Övrig miljöpåverkan
  • Verkställighetsförordnande
  • Ev utestående frågor från dag 1-3
  • Ev övriga frågor till sökanden

  Dag 4

  • Syn, flygbuller och airside (föranmälan krävs)
 • Huvudförhandling för miljötillstånd för Arlanda 3-6 sept

  Posted on August 28th, 2013 Per Hoffner No comments

  Swedavia skriver så här på sin hemsida:

  Domstolen håller huvudförhandling med syn i målet den 3-6 september, med början klockan 09.30 i konferenslokal Expo som ligger i SkyCity på Arlanda. Intresserade är välkomna att närvara vid huvudförhandlingen. För vår förberedelse av synen, som är planerad till förmiddagen den 6 september, får du som önskar närvara gärna anmäla dig till Anette Näs via e-post (anette.nas@swedavia.se) eller telefon (0709-22 70 56) eller senast på plats vid huvudförhandlingen. Synen planeras att omfatta ett besök vid ett inflygningsstråk för att lyssna på flygbuller och ett besök på flygplatsens ”airside”-område. För tillträde till airside krävs att du vid anmälan också uppger ditt personnummer.

  Vad kan jag som individ göra?

  Från vad vi hört är domstolen öppen och intresserad av inlägg och har ni möjlighet så är det oerhört bra om ni kan delta och visa vårt intresse vid förhandlingen. Från vad vi hört är domstolen öppen och intresserad av inlägg och har ni möjlighet så är det oerhört bra om ni kan delta och synas. Det är dessutom intressant att se hur det går till i verkligheten.

  Vi kommer att publicera ett schema för när i förhandlingarna “våra” frågor diskuteras. Detta skulle enligt domstolen finnas “i slutet av veckan”.

 • Rosersbergare hoppas på minskat flygbuller – Upplandsnytt 15 aug

  Posted on August 26th, 2013 Per Hoffner No comments

  SR P4 – Upplandsnytt hade den 15 aug ett inslag om Rosersberg och det kommande miljöprövningen.

  I september kommer ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats att prövas i mark och miljödomstolen. Bullerdrabbade Roserbergsbor hoppas att flyget ska fördelas jämnare över de olika landningsbanorna.
  Hela artikeln finns här

  Lyssna här