Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Det känns som vi vann – Domen för Arlanda

  Posted on November 21st, 2014 Per Hoffner No comments

  Domen släpptes kl 11.00 och Pressmeddelandet finns nedan. Se våra kommentarer och tankar på vår Facebooksida

  Här kan du läsa hela domen (325 sidor)

  Svea HR M 11706-13 Dom 2014-11-21

  Pressmeddelande

  Dom i mål rörande Arlanda flygplats

  [2014-11-21] Mark- och miljööverdomstolen

  Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målet rörande miljötillstånd för Arlanda flygplats. Domen innebär bl.a.
  att förbudet mot raka inflygningar till bana 01R från och med
  den 1 januari 2018 upphävs.

  De frågor som Mark- och miljööverdomstolen har haft att pröva har i huvudsak rört vilka skydds­åtgärder som ska gälla för att minska och begränsa störningen av buller från flygverksamheten, t.ex. villkor för inflygningsprocedurer, flygvägar och bullerskyddsåtgärder.

  Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att förbudet mot raka inflygningar till bana 01R från och med den 1 januari 2018 upphävs och ersätts med ett villkor som innebär att inflygnings­procedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska användas när det är möjligt med hänsyn till flygplatsens kapacitet, regelverket för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden. Swedavia åläggs att utreda förutsättningarna att minska bullerexponeringen över Rosersbergs och Upplands Väsby tätort genom alternativ bananvändning samt att vart tredje år informera tillsynsmyndigheten om utvecklingen av och förutsättningarna för att använda teknik som möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden vid Arlanda flygplats

  I domen fastställs den av mark- och miljödomstolen beslutade maximala ljudnivån om 65 dB(A) på marken då flygplan får avvika från fastställda utflygningsvägar eller överflyga tätorter. De av mark- och miljödomstolen föreskrivna bullerskyddsåtgärderna i form av bullerisolering av byggnader kvarstår i princip oförändrade.

  Klagande i målet i Mark- och miljööverdomstolen var Swedavia AB, Naturvårdsverket, Sigtuna kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun, Föreningen Rosersbergs Villastad, Föreningen Väsbybor mot flygbuller,
  AB Gunnar Löfberg och tre privatpersoner.

  Tillståndet får tas i anspråk trots att domen inte vunnit laga kraft.

  Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

   

  – See more at: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=43955&epslanguage=sv&mode=print#sthash.YfBLKjGZ.d8LqVIRR.dpuf

  Comments are closed.