Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
  • Förhandlingsordning för huvudförhandling Miljötillstånd

    Posted on September 2nd, 2013 Per Hoffner No comments

    Dag 1 (3/9)

    • Inledning med praktiska frågor.
    • Remissinstanser yttrar sig kortfattat.
    • Inledande presentation av flygplatsen
    • Förslag till villkor för flygvägar och buller
    • Villkor för flygverksamheten
    • Flygvägssystemet
    • Flygvägssystemet i nyvarande och i sökt verksamhet
    • Flygbuller, riktvärden, allmänt om flygbulle, beräknad utbredning och exponering av boende, bedömda hälsokonsekvenser
    • Påverkan på natur, kultur, friluftsområden.
    • Bullerreducerande åtgärder
    • Frågor och synpunkter, allmäna och enskilda intressen vad gäller buller
    Dag 2 (4/9)
    • Ev fortsättning från dag 1
    • Utsläpp till luft
    • Utsläpp till vatten

    Dag 3

    • Ev forts från dag 2
    • Övrig miljöpåverkan
    • Verkställighetsförordnande
    • Ev utestående frågor från dag 1-3
    • Ev övriga frågor till sökanden

    Dag 4

    • Syn, flygbuller och airside (föranmälan krävs)

    Comments are closed.