Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Yttrande från föreningen gällande Miljötillstånd

  Posted on August 26th, 2013 Per Hoffner No comments

  Föreningen blev uppmanade av några medlemmar att yttra sig i deras ställe på kommentarer inskickade till Mark- och Miljödomstolen gällande Swedavias ansökan för nytt miljötillstand för Arlanda flygplats.

  Detta är vårt yttrande:

  Rosersberg och Föreningens bakgrund

  Föreningen Rosersbergs Villastad grundades 1948 för att tillvarata Rosersbergsinvånarnas intressen. Rosersberg har drygt 1.650 invånare och ligger i Sigtuna kommun, drygt 6 km från änden på bana 01L/19R. Rosersberg fanns som samhälle långt innan man planerade Arlanda flygplats men vid den tidpunkten var boendemiljö och bullerstörning inte så högt på agendan.

  Föreningen Rosersbergs Villastad har drygt 180 betalande familjer som medlemmar, vilket motsvarar ca 1/3 av invånarna. Se gärna www.rosersberg.org för mer information.

  Som samhälle påverkas vi mer än något annat av samhällena runt Arlanda Flygplats vid förändringar av flygverksamheten då inflygningarna till bana 01L passerar Rosersberg på drygt 350 meters höjd. Dessutom fäller de flesta flygplan ut sina landningsställ strax söder om Rosersberg vilket innebär ett ökat gaspådrag över samhället och därigenom ännu högre bullerexponering.

  Tag gärna i beaktande att vi som samhälle även har mycket buller omkring oss, inte bara från flygplan, utan även från järnväg på båda sidor om samhället, motorvägen (E4) strax intill, Kungängens skjutfält m.m. Dessa medför inte bara buller, de ökar på diverse utsläpp i vår andningsluft, nedfall och stress i miljön som även är hälsoinverkande.

   

  De viktigaste punkterna för de närmare 2.000 invånarna i Rosersberg

  Bullerexponering av ALLA invånare runt Arlanda Flygplats måste tas med som ett viktigt kriterie vid val av bananvändning. De som också drar nytta av närheten till Arlanda måste även ta olägenheterna.

  Swedavia vill självklart ha så lite restriktioner och ramverk som möjligt för att bedriva sin verksamhet. De har även resurser att begrava oss lekmän med information och komplexa beskrivningar som vi som ideell förening aldrig har möjlighet att till fullo sätta oss in i. Därför är Mark- och Miljödomstolens oberoende granskning oerhört viktig för oss och att domstolen är medveten om, och kan skydda invånarna runt Arlanda från att bli överkörda av Swedavia.

  Kring många andra storflygplatser (Swedavia har bara valt att redovisa de nordiska) sätter man samhällsekonomiska värden på bullerexponering. Vid Schiphol flygplats vid Amsterdam byggde man den senaste rullbanan 8 km bort för att fördela bullerstörningar mer. Där får man bara exponera invånare för flygbuller ett visst antal timmar per dag. Holland har ett mer aktivt miljöarbete och man lyssnar inte bara på vad de som driver flygplatsen vill ha för att enklast bedriva sin verksamhet. Därför anser vi att det är oerhört viktigt att Mark och Miljödomstolen verkligen lyssnar på andra än Swedavia och tar in referenser från andra instanser i ett bredare perspektiv.

  Några specifika punkter som vi anser är viktiga.

   

  1. Vi anser att reglerna kring bananvändning vid landningar söderifrån bör minst fördelas 50/50 över bana 01L/01R. Exempelvis visar aktuell statistik från Swedavia (dec 2012 – feb 2013) att banvändningen med nuvarande regler ger 86% trafik på 01L och bara 14% på 01R. Swedavia har använd statistik från 2008 i sin ansökan och där användningsmönstret såg helt annorlunda ut än idag. Dessutom har Rosersberg nattflyget som viktas högre som bullerstörning.
  2. Precis som Swedavia anger i ansökan måste nattliga flygningar beaktas med en högre störningsfaktor vilket måste tas in i styrningen av användandet av de två banorna. I verkligheten innebär de nattliga flygningarna att väldigt få i Rosersberg kan sova med öppna fönster – vilket de flesta tar som en självklar möjlighet och rättighet.
  3. Begreppet kring Peak och användandet av frekvens av flygrörelser per timme som definition av användande av banor måste tas bort.
  4. Att bygga ansökan på ett optimistiskt beräknande av en kontinuerlig ökning av flygtrafiken när det enda som historien visar är att det inte går att förutse. Ansökan och tillståndet bör baseras på dagens trafik med en viss varians – inte på ett teoretiskt värde 25 år i framtiden.
  5. Parallella Mixade Operationer kommer inte att behövas under överskådlig framtid och bör därför begränsas enbart till om perioder om 80 flygrörelser per timme upprätthålls under längre perioder, ett antal timmar per dag. För de närmare 2.000 invånarna i Rosersberg skulle det förutom ett ökat antal landningar även innebära att startande plan vid sydliga vindar och med flygväg österut skulle flyga över Rosersberg innan de nått en tillräcklig höjd för att avvika österut. Se bilaga 1 för ytterligare information gällande den tidigare anmälan till Länsstyrelsen.
  6. Inte tillåta Swedavia att bygga det nya tillståndet på det nuvarande där exempelvis villkor 6 kräver skydd för vissa samhällen (Upplands Väsby tätort) men inte för andra, ännu mer bullerexponerade samhällen.
  7. Ålägga Swedavia att återigen ta upp möjligheten till sneda inflygningar till bana 3 och om inte specifikt redovisa varför ICAO:s regelverk inte stöder den proceduren då sneda inflygningar och sena angörande till rakbana används på många flygplatser runt om i världen. Detta skulle minimera bullerstörning för både Upplands Väsby och Rosersberg och är därför av stor vikt – även om det är obekvämt för Swedavia och tar tid – enligt Swedavias svar på remissvaren.
  8. Bananvändningsmönster bör styras i ett hårdare regelverk för att minimera bullerstörning. Enligt Swedavia används vindriktning och flygrörelser som den dominerande faktorn vid val av banor men Swedavia har tidigare angivit att vindar under 5 m/s inte påverkar flygsäkerheten vid landning och start. Föreningen har granskat användningen av banorna 1 och 3 och korsrefererat den mot vindstatistik från SMHI (juni 2010).
  9. Att Swedavia bör använda de faktiska mätningarna från bullermätaren i Rosersberg. Den senaste kvartalsrapporten visade toppar på 87 db vilket även förvånade akustikerna på Swedavia. Det är större avvikelser mellan teori och praktik än vad Swedavia medger. Det är även så att 10db ökning uppfattas som en fördubbling, vilket som en jämförelse mellan Upplands Väsbys uttalanden där de har ett fåtal toppar över 70 db så har Rosersberg desto fler över 80 db – enligt faktiska värden.

   

  Detta är några av de punkter som finns gällande Rosersberg och driften av Arlanda. Det är självklart fler, men vi hoppas att Rätten lyssnar på en stor del av de medborgare som påverkas i högsta grad av hur Arlanda styrs.

  Föreningen Rosersberg Villastad genom

  Per Hoffner

  Ordförande

   

  Comments are closed.