Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Alla landningar över Rosersberg vid nordliga vindar?!?

  Posted on April 19th, 2009 Per Hoffner No comments

  Låter det som en bra framtid för Rosersberg? Detta kan mycket väl bli en realitet om vi inte gör något!

  Sammanfattning

  • LFV ska göra en ansökan för miljötillstånd för Arlanda för perioden fram till år 2040-2045
  • 2007 var ca 33% av landningarna söderifrån över Rosersberg och Upplands Väsby (17% resp 16%)
  • Enda tekniskt möjliga utredningsalternativet idag ger Rosersberg nästan ALL DENNA TRAFIK

  Hur ser det ut idag?

  01landningsmonster

  Valet av bana som används är komplicerat och beror på många faktorer men styrs av ett rekommendationspaket. Bana 01L (“vår” bana) används vid nordliga vindar grovt sett utanför peaktid för landning och 01R (3:e banan) för start. Vid peaktid så är det omvänt.

  02bananvandning

  03bananvandning

  För Rosersberg innebär detta grovt sett att vid nordliga vindar, ca 44%, så går landningarna vid peak på den tredje banan och off-peak över oss. Vid flygrörelser över 80 per timme vill man använda parallella banor, alltså båda banorna för både start och landning.

  Som en del av miljötillståndsprövningen inför det tillstånd som ska räcka fram till år 2040-45 vägs alternativ till detta användningsmönster efter de högljudda protesterna från Väsbyborna. Det enda som jag ser som tekniskt möjligt är det alternativ 1.

  Det innebär ett omvänt användningsmönster mot idag och en bananvändning som ser ut så här (01L för landning är “vår” bana).

  04bananvandning

  För Upplands Väsby innebär detta att de skulle få väldigt få landande plan på bana 01R (bana 3) och dessa skulle flyttas över på oss.

  De enda tysta stunderna vi skulle få är vid mellan 75-80 flygrörelser per timme vilket maximalt är någon timme runt 17.00-18.00 på vardagar.

  Vad kan vi göra

  Det genomsnittliga bullret vid en flygplats uttrycks normalt som flygbullernivå FBN. Antalet permanentboende inom FBN-kurvan över 55 dBA för dagens trafik uppgår till ca 1.400 personer, varav runt 1.300 i Rosersberg. Vad vi tycker och tänker är enormt påverkande men om vi inte talar om det så spelar det ingen roll. På samrådsmötet hade både Upplands Väsby och Sollentuna väldigt vokala och kompetenta bullergrupper medan Rosersberg, en “liten skitstad” enligt Sollentunagruppen, knappt hade några intressenter alls. Det är ingen som kräver att man ska stå på barrikaderna och ropa slagord men om du känner att du tycker något så skriv ned det och skicka både till vår kommunledning och till LFV.

  Processen

  Luftfartsverket har som avsikt att senast vid utgången av 2010 ge in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för verksamheten vid Arlanda flygplats för den kommande 30-årsperioden, alltså fram emot år 2040-45. Den här ansökan gäller hela miljöpåverkan och innefattar analyser av flygvägssystem samt frågor rörande utsläpp till luft och vatten.

  Jag nämner bara de viktigaste delarna (enligt egen uppfattning). För full och löpande information se http://www.arlanda.se/sv/Granne/Miljotillstand/.

  Det som görs just nu är inhämtning av synpunkter samt olika analyser som utförs av externa företag och konsulter. Detta sker bl.a. genom samråd i olika former, med kommunerna i området och med allmänheten och andra intressentorganisationer. Den 22 januari hölls ett sådant samråd och jag tror att vi var två personer där från Rosersberg. Detta är viktigt i ett demokratiskt perspektiv eftersom det är synpunkter som inhämtas och “lämnar du inga så har du inga”. Nu anser jag att detta är enormt viktigt för den framtida bobarheten i Rosersberg och sammanfattar bara enligt egen uppfattning hur LFVs alternativ ser ut just nu gällande miljöpåverkan.

  Det är ett antal juridiska processer som är i pågående form. Det är svårt att missa Väsbybornas ibland väldigt starka (och duktiga) juridiska och pr-mässigt lyckade kampanj mot att använda den tredje banan. Utan att gå in på historiska detaljer så var en del av miljötillståndet som gavs för den tredje banan baserat på att kurvade inflygningar skulle användas, dvs. att man ansluter på glidbanan efter Upplands Väsby och därigenom inte flyger över tätbefolkade områden.

  Länsstyrelsen ansökte i maj 2004 om omprövning av det särskilda villkoret 6 (avseende inflygningar över Upplands Väsby tätort) i 1998 års tillståndsbeslut. Miljödomstolen ändrade detta villkor genom dom den 29 november 2007 (mål nr M 1535-07). Ändringen innebar i huvudsak att regelmässiga raka inflygningar till bana 01R inte får ske efter den 1 januari 2018. Efter överklagande av såväl LFV som andra parter fastställde Miljööverdomstolen den 22 oktober 2008 (mål nr M 9403-07) miljödomstolens dom. Bl.a. LFV har överklagat denna dom till Högsta domstolen.

  Detta tillsammans med önskade domar gällande utsläppstaket gör att LFV måste ha lämnat in en ny ansökan senast den 31 dec 2010.

  Under år 2007 registrerades sammanlagt ca 220 000 flygrörelser vid flygplatsen. Av dessa utgjorde drygt 60 % rörelser på utrikes linjer och knappt 40 % rörelser på inrikes linjer. Den sökta verksamhetsvolymen om 372 100 flygrörelser beräknas enligt preliminär prognos, baserad på en stark ekonomisk utveckling, inträffa omkring år 2040-2045.

  05rorelser

  Antalet passagerare år 2007 uppgick till nästan 18 miljoner. Omkring år 2040-2045 då flygtrafikvolymen stigit till 372 100 flygrörelser beräknas antalet passagerare enligt den preliminära prognosen uppgå till ca 45 miljoner.

  06rorelser

  Den genomsnittliga passagerarökningen under prognosperioden 2007-2045 beräknas till ca 2,5 % per år. I princip hela ökningen ligger på utrikestrafiken. Anledningen till att antalet passagerare ökar snabbare än antalet flygrörelser är att utvecklingen beräknas gå mot större flygplan med fler passagerare per tur. Ovan redovisade prognoser motsvarar som nämnts en framtidsbild med en stark positiv utveckling av flygtrafiken. Dessa prognoser har valts för att säkra flygplatsens verksamhet på lång sikt och ta höjd för tillhörande miljökonsekvenser för att inte riskera att miljökonsekvenserna underskattas.

  Flygplatsens kapacitet

  Användningen av banor samt in- och utflygningsvägar är oerhört komplext och beroende på vindar, trafikintensitet och siktförhållanden. Bansystemet består av tre rullbanor med tillhörande taxibanor. Huvudbanan, bana 1 (01L/19R), ligger i nord-sydlig riktning och är 3 300 m lång. Bana 2 (08/26) ligger i öst-västlig riktning och är 2 500 m lång. Bana 3 (01R/19L), den senast byggda landningsbanan, ligger parallell med bana 1 i nord-sydlig riktning och är 2 500 m lång.

  Rosersberg ligger under inflygningen till bana 01L och påverkas alltså mest av landningar vid nordliga vindar.

  08bana01l

  Enligt Håkan Svensson vid ATCC så är just att man landar på bana 01L vid mindre 36 rörelser IMC (dålig sikt) en eftergift till Väsbyborna i enlighet med  “Stenvändar-projektet”, för att de påpekade hur mycket de stördes…

  09bana01r_f

  Stockholm-Arlanda Airport har i dagsläget en maximal kapacitet motsvarande ca 82 flygrörelser per timme. Genom införandet av samtidiga oberoende parallella operationer beräknar LFV att maxkapaciteten i framtiden med nuvarande bankonstellation skall kunna ökas till mer än 90 rörelser per timme. Vid ett väl utnyttjande av denna maximala produktionskapacitet bedöms den sökta trafikvolymen 372 100 flygrörelser per år kunna produceras vid flygplatsen.

  För att ta fram framtida optimala flygvägar med förbättringar, t.ex. avseende bullerexponeringen av tätorter från trafik som måste landa på banorna 01L och 01R, avser LFV att inledningsvis genomföra tre utredningar. Dessa utredningar avser att undersöka möjliga förbättringar av bananvändningen vid nordliga vindar. Som bakgrund till detta utredningsarbete kan följande anföras. Vid nordliga vindar och en trafikintensitet som överstiger ca 76 rörelser/timme finns i dagsläget inget alternativ till raka inflygningar mot banorna 01L och 01R. Vid en trafikintensitet understigande 56 (vid NV-vindar 34) rörelser/timme används bana 01L bl.a. i kombination med bana 08 eller bana 26, vilket innebär att överflygningar av Upplands Väsby, för landningar på bana 01R, kan undvikas.

  Vid en trafikintensitet på 56-76 rörelser (vid NV-vindar 34-76) används för närvarande vid nordliga vindar banorna 01L för starter och 01R för landningar. LFV avser att utreda tre möjliga alternativ att undvika landningar på bana 01R vid denna trafikintensitet.

  Den första utredningen avser att studera möjligheterna att vända på bananvändningsmönstret jämfört med idag så att landningar sker på bana 01L och starter på bana 01R och det är det som jag skrev om på första och andra sidan.

  Den andra utredningen avser att utreda möjligheterna att starta på bana 01L och att, så länge bana 01L inte används för annat än starter, använda en kurvad inflygningsväg öster om Upplands Väsby vid inflygningar till bana 01R. LFV har sedan flera år tillbaka arbetat med att ta fram en sådan kurvad inflygningsväg. LFV kan i dagsläget inte säga när denna procedur kan tas i operativ drift eller vid hur hög trafikintensitet den kommer att kunna användas. Proceduren har fortfarande många begränsningar, bl.a. vad avser väderminima och nödvändig utrustning i flygplanen. Denna utredning skall klargöra konsekvenserna av detta alternativ, hur stor andel av flygplansflottan som kommer att kunna använda den, och när den kan vara möjlig att genomföra i någon omfattning.

  Den tredje utredningen avser att studera möjligheterna att införa en kurvad inflygning väster om Upplands Väsby tätort, d.v.s. mellan Upplands Väsby och Rosersberg, vid inflygningar till bana 01R.

  Problemet är alltså att både det andra och det tredje alternativet förutsätter kurvade inflygningar. Idag kan tydligen tekniskt sett ca 28% av landningarna ske via den här formen men det ligger långt borta i verkligheten.

  Man har knappt hunnit få tillstånd för att utföra testflygningar för kurvade inflygningar och att tro att det finns någon klar bild innan ansökan för miljötillståndet lämnas in är närmast en utopi eftersom det krävs både teknisk utrustning samt certifiering av piloter.

  Detta lämnar oss alltså med alternativ 1, en omvänd bananvändning mot idag, och hur det påverkar oss i Rosersberg. Det enda vi kan göra är att skicka inlägg och yttra oss.

  Utsläpp till luft och till vatten
  Självklart är utsläpp också en viktig detalj för oss närboende. Det är ändå så att majoriteten av flygbränslet används för att ta flygplanet upp till marschhöjd, enligt en pilot så mycket som 70% vid en flygning till Umeå, och självklart genererar detta utsläpp liksom verksamheten vid flygplatsen. Detta blir dock lite mer regionalt än de påtagliga lokala bullermattor som LFV funderar på att göra mycket tjockare, och jag hänvisar då till www.arlanda.se för ytterligare information.

  Tystnad är att acceptera!

  Det är inte så att jag/vi är emot Arlanda på något sätt. Arbetstillfällen, närhet, kommunikation m.m. är naturliga fördelar. Det jag eftersträvar är bara en slags solidaritet och att inte en viss högljudd lobbygrupp ska få sin vilja igenom på vår bekostnad. Det är ingen som bor i Rosersberg och inte är medveten och lever med buller, skulle det vara olidligt så flyttar man, men det är ett väl utbyggd litet samhälle med en härlig grupp innevånare. Kan vi bara acceptera att buller sprids solidariskt på alla i närområdet och inte ha “bara inte på min gata” mentalitet så går det lättare att hitta en lösning.

  Observera att detta är som jag har uppfattat situation och jag förbehåller mig rätten för missförstånd. Bilderna kommer från LFV och deras presentation på Samrådsmöte i februari 2009

  Comments are closed.