Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Välkommen till den nya Industristaden Rosersberg

  Posted on March 17th, 2012 Per Hoffner No comments

  Rosersberg – landsbygd eller industriområde?

  Rosersberg2-1Valet att bo i Rosersberg är att välja att bo nära landsbygden, men ändå ha närheten till stadens bekvämligheter. Med den enorma expansionen av industrimark runt Rosersberg kommer den miljön inte att finnas kvar. I planerna från kommunen håll så fördelas expansionen på många olika mindre områden och delplaner, vilket gör att helheten inte syns förrän man lägger samman de. Detta är planer vi är medvetna om, och en del är ännu ej detaljplanerade.

  Söder om Rosersberg finns ett av Stockholms till ytan största industriområden med planerad verksamhet från kommungränsen mot Upplands Väsby ända upp till Råberget och skolan där det kan stå en 17 våningar hög fastighet nedanför fotbollsplanen. I öster avgränsas snart av en mur av 18 meter (ca 6 våningar) höga byggnader. Bra bullerdämpning kan tyckas, men det gör även en 3 meter hög jordvall.

  Industriområde från Upplands Väsby till Märsta

  Väster om samhället har vi utbyggnaden av järnvägen och det växande ”äldre” industriområdet, i nordväst planeras det för ytterligare bostäder med trevåningshus närmast samhället och norr om Krogsta ytterligare industriområden ända upp emot Märsta. Kommunen har enligt vad vi hört även planer för Viggebyskogen norr om samhället samtmarken däromkring.  Lägg därtill värmeverket och den kommande sopförbränningsanläggningen så är det lantliga Roserberg snarare mittpunkten i Industristaden Rosersberg.

  Dubblering av biltrafik

  Trafikverket räknar med en dryg fördubbling av biltrafiken längs väg 859 till ca 10 400 fordon per dygn år 2015. Dessutom kommer förmodligen majoriteten av de månghundratals sopbilstransporter från hela norra Stockholm som ska leverera avfall till sopförbrännings-anläggningen välja vägen via Rosersbergsavfarten eftersom den är kortare, fri från trafikljus och leder direkt till den nya bron som håller på att byggas.

  Vad händer med grundvattnet?

  Området öster om Rosersberg ligger i grundvattentäkten Ströms Gård som är reservkällan för vårt dricksvatten om det skulle hända något med Mälaren. Vad händer när den naturliga infiltrationen av regn- och smältvatten istället samlas upp av enorma tak och asfalterade ytor och går till dagvattenanläggningar? Hur mycket klarar naturen?

  Hur förändras fastighetspriserna?

  Hur attraktivt blir Rosersberg när entréerna både från norr och från söder inramas av industrier istället för närheten till naturen? Samtidigt blir det fler arbetsplatser. Vad tror du?

  Tala om vad DU tycker!

  Föreningen har bjudit in representanter från majoriteten av de partier som styr och opponerar i vår kommun till ett stormöte. Kom och lyssna på vad DE tycker och
  tala om vad DU tycker om Rosersberg och framtiden.

  Tisdag den 27 mars kl. 19.00 i matsalen på Råbergsskolan

  Comments are closed.