Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Över 45% mer flygplan över Rosersberg!

  Posted on January 21st, 2010 Per Hoffner No comments

  Landande plan över Rosersberg oavbrutet under 12 dagar av 14 vid nordliga vindar. Hälften av trafiken som idag går på Bana 3 flyttas över till ”vår” bana.
  Så ser den bistra verkligheten ut för Rosersberg enligt en del av det förslag till miljötillstånd som LFV kommer att arbeta för. Detta är dessutom redan tillåtet i dagens miljötillstånd men har inte verkställts pga tekniska svårigheter från flygledningssystemen. Dock kommer parallella inflygningar och starter att införas redan under detta år (oktober) trots att det bara ger möjlighet till marginell kapacitetsökning.

  Sammanfattning
  LFV överväger att ansöka om ett miljötillstånd som innebär att LFV kan fortsätta att operera flygplatsen i huvudsak som dagens tillstånd medger före 2018. I
  samrådsunderlaget kallas detta för grundalternativet och innebär att dagens bananvändningsmönster i stort bibehålls, dock med vissa justeringar.

  Parallella_operationerVid en efterfrågan på ca 56 rörelser per timme eller mer (s.k. ”peak”-trafik) används s.k. mixade parallella operationer vilket innebär att flygplan både startar och landar på båda parallellbanorna samtidigt. Idag landar man på bana 3 vid nordliga vindar och vid ”peak”-tid .
  Vid lägre trafikintensitet än 56 rörelser per timme används i huvudsak bana 1 och bana 2 åtskilt, d.v.s. med starter från en bana och landningar på den andra.

  För Rosersberg?
  För oss så innebär det att den halverade trafiken på bana 3 kommer att flyttas över oss och att under de tysta stunder vi ändå hade under ”peak”-tid (förmiddagar och sena eftermiddagar mån-fre) nu är borta.

  Den enda positiva nyheten är att man rekommenderar att exempelvis varannan helg, då det inte är högtrafik, ska kunna planeras som ”flygfria” över Rosersberg och Upplands Väsby.

  För Upplands Väsby?
  Som väntat är det lättnader mot trafiken över Upplands Väsby, och med rätta. När tillståndet söktes för den tredje banan la man in som villkor att man senast 2018 inte skulle flyga över Upplands Väsby tätort (det s.k. Villkor 6). Ur Rosersbergs synvinkel är det negativt eftersom minskad trafik på Bana 3 innebär motsvarande ökning på Bana 1. Dessutom så väntas det bli en ökning av kurvade inflygningar till Bana 3, även om det inte kommer att nämnas som villkor i ansökan. Förutom detta säger man även att man är villig att förlänga bana 3 med 1.300 meter norrut genom och över Halmsjön för att förflytta landningspunkten norrut vilket i sin tur innebär en högre höjd över tätorten. Detta gör man om man år 2018 inte lyckats uppfylla målet med kurvade inflygningar.

  Vad kan vi göra?
  Problemet är egentligen att man aldrig protesterat från kommunens eller Rosersbergs håll tidigare. Vi har accepterat buller eftersom vi också har många förmåner från vårt läge nära Arlanda (liksom kanske även Upplands Väsby borde resonera). Om man vid Arlandas planering på 50-talet hade förutsatt att flygplan bullrar så hade det räckt att man hade ändrat Bana 1 10° så att inflygningen hade kommit mellan det redan då existerande Rosersberg och Märsta. Då hade dessutom inflygningen till Bana 3 letts mellan Upplands Väsby och Rosersberg.
  karta-ljudVi har nog hittills ansett att det är en alltför kostsam affär att rätta till detta ursprungliga misstag. Men om LFV anser att det är ett rimligt alternativ att anlägga 1,3 km ny bana rätt över en sjö för att minska ljudnivån över Upplands Väsby med ett fåtal decibel, borde en alternativ lösning att vrida båda banorna och slippa alla framtida problem vara åtminstone utredningsbar.

  Bromsa parallella operationer
  LFV avser att införa parallella operationer redan från i höst baserat på det nuvarande tillståndet. Tyvärr har nog ingen från vare sig kommunen eller Rosersberg varit insatta i den faktiska påverkan det kommer att få för innevånare i Rosersberg. Låt oss inte utan protester låta det gå igenom igen.

  Juridisk hjälp från Kommunledningen
  Vi var många som hörde Kommunledningen på samrådsmötet i maj 2009 utlova omfattande juridisk expertis gällande miljötillståndet. Men trots flertalet påstötningar har ännu inget hörts. Det kanske är för enkelt att lova saker när det finns väljare i rummet…
  Vi har inte Upplands Väsbys miljonärer som finansierar hela juriststaber utan vi är extremt beroende av att våra folkvalda politiker vet om att vi tycker att detta är viktigt så att de kan avsätta rätt resurser till en fråga som påverkar hela kommunen, inte bara Rosersberg. Skicka mail till dem, skriv insändare, ring…

  Det är valår i år! Påverka våra folkvalda politiker!

  Vi i styrelsen är som de flesta ickejurister och detta är ett tungt område som ligger utanför föreningens normala verksamhetsområde. Vi kan inte ta denna fråga på vårt ansvar utan det är därför viktigt att du bildar dig en egen uppfattning. Läs alla dokument här .

  Denna information har gått ut i tryckt form till hushåll i Rosersberg med omnejd under vecka 3

  Comments are closed.