Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Fullsatt på valdebatten

  Posted on August 29th, 2014 Per Hoffner No comments

  Valmöte6Det var fullsatt på valdebatten igår kväll, närmare 200 personer samlades för att ta reda på vad våra politiker ansåg om framtiden för Rosersberg.

  Märsta.nu skriver:

  I valtider bjuds det in till olika debatter i frågor om bland annat stadsdelar. Tidigare i veckan hölls det en om kommundelningsutredning och på torsdagskvällen var det rosersbergarna som ville veta vad partierna vill med deras samhälle. Villaföreningen i Rosersberg hade tidigare lagt upp en agenda och moderator var ordföranden Per Hoffner. Mycket av debatten ägnades kring en tågdepå i Krogsta. I likhet med odensalaborna vill rosersbergarna nämligen inte ha den här, vissa vill inte ens ha den i kommunen. Partierna var dock rörande eniga i frågan om att frågan måste utredas och tas seriöst. Mårten Fintling (C) fick sig en känga för att fiska röster med sitt utspel om ingen depå varken i Odensala eller Krogsta.
  – Vad är det för fel att ta ställning i frågor, sa Fintling till sitt försvar.

  Här är hela artikeln från Märsta.nu

 • Tack för hjälpen…

  Posted on August 26th, 2014 Per Hoffner No comments

  Det är spännande att Sigtunabygden hjälper oss med marknadsföringen och vi är tacksamma. Hoppas att många Rosersbergare ser sin möjlighet att ta reda på mer inför valet och kommer på debatten på torsdag.

  Artikeln i Sigtunabygden är här

 • RosersInfo – Om valdebatten, tågdepån och miljötillståndet

  Posted on August 25th, 2014 Per Hoffner No comments

  RosersInfo Aug 2014

 • Framtiden för Rosersberg? Valdebatt på Råbergsskolan tors 28 aug kl 19.00

  Posted on August 19th, 2014 Per Hoffner No comments

  Vi har som ett led av detta bjudit in våra lokalpolitiker på en valdebatt den 28 aug kl 19.00 i Råbergsskolan för att de ska kunna svara på hur de ser på frågor som rör Rosersberg specifikt. Detta tycker jag personligen är väldigt spännande för det gör politik till något greppbart och något som påverkar lokalt.

  Inbjudan har gått ut till samtliga partier som är representerade i fullmäktige och vi har redan bekräftat deltagande från Lars Bryntesson och Olov Holst, representanter för fp, c, och mp.

  Valdebatt i Rosersberg Tors 28 aug kl 19.00

  Föreningen Rosersbergs Villastad bjuder in till en valdebatt där Sigtuna Kommuns partier får tillfälle att redovisa hur de står i frågor som är specifika för Rosersberg. Detta är en möjlighet att göra lokalpolitik riktigt lokal.

  Debatten är tänkt att hållas i Råbergsskolans matsal i panelform. Varje parti har en plats och kommer att ges 2 minuters introduktion och presentation av sig själva och sitt parti i allmänna ordalag. Debatten kommer att modereras med hjälp av en moderator. Jag räknar med att vi är klara senast kl 21.00 (målsättning 20.30) men att det finns mycket utrymme för frågor och för personliga samtal efter mötet.

  För att politikerna ska kunna förbereda sig så är några av de frågor vi skulle vilja ha svar kring varje partis ståndpunkt och som är viktiga för Rosersberg:

  • Planerna för det område mellan Rosersbergs samhälle, motorvägen och Norrsunda Kyrka som i tidigare planhandlingar hette Rosersbergs Östra.
  • Tågdepå i Krogsta, Odensala eller annat alternativ.
  • Kontamineringen av PFOS i Rosersbergsviken som härstammar från brandsläckningsskum från Civilförsvarsskolan. Vad vill ni göra för att sanera och återställa.  Andra föroreningar i Fysingen och Oxundasjön?
  • Gång- och cykelväg mellan Rosersberg och Arlanda, primärt för boende i Åshusby, Skoby och Skånela men lika mycket för alla de barn och ungdomar som vill till hästgårdarna i området på andra sidan motorvägen. Framförallt är bron över motorvägen ytterst olämplig för annat än bilar idag. Den här vägen är dessutom naturlig väg för alla cykelpendlare söderifrån till Arlanda.
  • Det nya planerade bostadsområdet väster om järnvägen.
  • Hur kan vi säkerställa att vi inte blir överkörda och bortglömda när det gäller miljötillståndet för Arlanda.
 • Tågdepå i Krogsta – NEJ!

  Posted on August 19th, 2014 Per Hoffner No comments

  Krogsta_bangård2Allt fler börjar få upp ögonen för Sigtuna kommun och Train Alliance långt framskridna planer på att etablera en pendel- och fjärrtågsdepå i Krogsta. Trots att en alternativ placering i Odensala är både billigare och bättre ur trafikperspektiv enligt de sakkunniga på SL och Trafikverket och dessutom redan har upphandlats, fortsätter kommunledningen av olika skäl att verka för en placering i Krogsta.

  Sigtuna kommun startade 2011 på begäran av markägaren ett planarbete (process) för att möjliggöra att järnvägsrelaterad verksamhet ska kunna etableras i Krogsta. Ett av motiven är att SL vill bygga en pendeltågdepå Nord. Ungefär samtidigt påbörjades en motsvarande planering för Odensala.

  Att det finns ett behov av utökad depåkapacitet för att få en säker och väl fungerade kollektivtrafik är naturligt, men om SL-depån placeras i Krogsta kommer det innebära ett enormt och brutalt ingrepp i kulturlandskapet, en katastrof för de boende i Krogsta och att Rosersberg kommer bli helt inringat av industriområden.

  Dessutom är placeringen i Krogsta tveksam ur ett trafikperspektiv eftersom den kommer att generera många nya tågrörelser på en redan idag mycket hårt belastad spårsträcka, något som inte precis kommer att förbättra situationen för kollektivtrafiken – vilket är ett övergripande mål.

  Sedan de boende i Krogsta fick kännedom om Sigtuna kommuns planer har ett aktivt arbete bedrivits och omfattande yttranden har lämnats in där det tydligt framgår att Krogsta inte är en lämplig lokalisering och att det finns platser i och utanför Sigtuna kommun som är mera lämpade.

  Istället för att lyssna på de boende valde Sigtuna kommun att i tysthet teckna en avsiktsförklaring med entreprenören Train Alliance, där man förklarar sin ”ömsesidiga och uppriktiga önskan” om att driva igenom detaljplanen för Krogsta för att möjliggöra en kommande byggnation. Då Sigtuna kommun har ekonomiska intressen i området (en del av det tänkta depåområdet (Brista) ägs av Sigtuna Kommun) så är det kanske inte så konstigt att pengarna får styra – om än moraliskt tveksamt.

  Utöver pendeltågsdepån vill Train Alliance etablera en fjärrtågsdepå/verkstad i området, vilket gör anläggningen groteskt stor och är den direkta orsaken till att Krogsta ödeläggs. Det område som ursprungligen ingick i planen har i smyg utökats med 30 %!

  Det planerade depåområdet sträcker sig från Brista i norr och långt in i Krogsta och slutar bara drygt 100 meter från den nya stadsdelen Västra Rosersberg, där upp mot 400 nya bostäder planeras byggas. Står du på perrongen vid Rosersbergs station kommer du att kunna se rakt in i de 500 meter långa och 20 meter höga depåbyggnaderna. Vyn norrut kommer att se ut som bangården i Hagalund.

   

  Tågdepån – sammanfattning?

  Om Sigtuna kommun och Train Alliance planer genomförs kommer det bl.a. innebära:

  • Ett tågdepåområde på drygt 50 hektar byggs (50 hektar motsvarar en parkeringsplats för 80 000 bilar).
  • Stora delar av Krogsta Gård och tillhörande bostadshus rivs. Boende måste flytta.
  • All skog väster om järnvägen mellan Krogsta och Märsta tas bort.
  • Allt berg sprängs bort och massorna tippas ut på åkrarna runtomkring för att eliminera nivåskillnader på 22 meter, liknande Rosersberg Södra Industriområde.
  • Tågdepåerna kommer vara nästan 500 meter långa och upp till 20 meter höga.
  • Till tågdepåområdet kommer upp till 40 tåg anlända främst på natten.
  • Bullret kommer att vara omfattande, framförallt från växelområdet med sina relativt skarpa kurvor. Stela tågaxlar och metall mot metall.
  • Bullervallar som är nästan sju meter höga byggs ca 30 meter från närmaste boende i Krogsta och ovanför kommer de 12 meter höga belysningsmasterna att synas från stora delar av Rosersberg
  • Järnvägsövergången vid Krogsta stängs (det blir 10 spår i bredd där).
  • Entréerna till Rosersberg och Märsta förfulas (det blir en sammanhängande bangård och industriområde från kommungränsen i söder nästan upp till Märsta centrum med Rosersberg som en instängd enklav i mitten).