Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Flygbuller kan göra dig fet…

  Posted on May 6th, 2014 Per Hoffner No comments

  Enligt en artikel i DN så behöver inte omfånget på rosersbergarna bero på de gastronomiska njutningarna.

   

  Att bo nära en flygplats kan leda till viktökning. En ny studie vid Karolinska Institutet visar att buller kan ha större påverkan på hälsan än vad man tidigare har känt till.

  I studien har över 5.000 män och kvinnor från fem kommuner i Stockholms län som har bott nära Arlanda flygplats följts under 8-10 år. De har fått svara på enkäter och genomgått hälsoundersökningar.

  Forskarna vid Institutet för miljömedicin (IMM) har sedan beräknat nivåerna av flygbuller (Lden) för samtliga adresser deltagarna bott på under den tiden utifrån radarspår av flygtrafiken runt Arlanda.

  Syftet var att se om det fanns något samband mellan långtidsexponering för flygbuller och hälsa. Det senare inkluderade body mass index (BMI), bukomfång och typ 2-diabetes.

  Resultatet visar att personer som har varit utsatta för flygbuller ökade mer i bukomfång än de som inte varit utsatta, i genomsnitt 1,5 centimeter för varje 5 decibels stegring av bullernivåerna. Störst ökning upptäcktes hos personerna som hade varit utsatta för flygbuller under hela studieperioden och som samtidigt upplevde stress i sitt arbete.

  Några statistiskt säkerställda samband mellan flygbuller och BMI eller typ 2-diabetes kunde man däremot inte hitta.

  Slutsatsen som forskarna drar är att flygbuller kan ha en större inverkan på hälsan än vad som tidigare varit känt.

  Men man lägger samtidigt in en brasklapp.

  – Vår studie är den första som studerat samband mellan flygbuller och bukomfång samt övervikt, och resultaten måste därför tolkas med viss försiktighet. Det finns dock redan klara bevis för att bullerexponering kan orsaka stress och sömnstörningar, och båda dessa tillstånd kan ge upphov till den typ av hälsoeffekter som vi studerat.

  – Bukfetma är en riskfaktor för såväl hjärt-kärlsjukdomar som diabetes och då en stor andel av befolkningen dagligen utsätts för höga ljudnivåer från trafik och kan buller ha en större inverkan på hälsan än vad som tidigare varit känt, säger Charlotta Eriksson, medicine doktor vid IMM i ett pressmeddelande.

  Studien ”Long-Term Aircraft Noise Exposure and Body Mass Index, Waist Circumference, and Type 2 Diabetes: A Prospective Study” har publicerats i Environmental Health Perspectives.

  Läs artikeln här