Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Förtydligande yttrande från föreningen gällande Miljötillstånd

  Posted on September 27th, 2013 Per Hoffner No comments

  I den pågående förhandlingen om det nya miljötillståndet fick vi möjlighet att yttra oss inför Mark & Miljödomstolen. Detta yttrande skickade vi precis in som ett förtydligande av vårt muntliga anförande. Den MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) som vi hänvisar till ligger här och hela ansökan finns här

   

  Förtydligande av yttrande
  från Föreningen Rosersbergs Villastad gällande
  Mål 2284-11, Ansökan om tillstånd att vid Arlanda Airport bedriva flygplatsverksamhet

  Miljötillståndet är oerhört komplext men vi vill lyfta fram och klargöra våra synpunkter på det som förmodligen orsakar mest kontrovers och samtidigt påverkar flest människor, landningar söderifrån på bana 1 respektive 3 (01L och 01R). Vi fick tillfälle att yttra oss under förhandlingen men vill med detta förtydliga vårt yttrande.

  I klartext anser vi det av yttersta vikt att fördela flygningarna rättvist mellan bana 1 och bana 3. Förutom den humana och mänskliga aspekten att de som drar nytta av närheten till Arlanda flygplats borde också ta del av olägenheten är det en hälsorisk. Upplands Väsby kommun skapar arbeten genom närheten till Arlanda, marknadsför sig som nära till både Stockholm och Arlanda, har mängder av kommuninvånare som arbetar på Arlanda, och borde därför acceptera att den närheten har ett pris – i detta fall menas framförallt buller. Eftersom Swedavia inte är villiga att införa sneda eller kurvade inflygningar till bana 3 innebär detta att i princip all flygtrafik enligt alt 1a och 1b i det sökta tillståndet samt villkor 6 i det nuvarande tillståndet skulle flyga över Rosersberg under 25 år framåt Vi vill med detta förtydligande påvisa effekterna av att ignorera de nästan 2.000 invånarna och hoppas att rätten inser det orimliga att utsätta dem för det skadliga bullret i favör för det störande bullret som Upplands Väsby Kommun och Föreningen Väsbybor mot flygbuller opponerar sig emot.

  Som invånare i Rosersberg förväntar vi oss att man med det nya tillståndet i större utsträckning tar hänsyn till bullerutsatta medborgare. Det var det som vi såg som självklart och var det av den anledningen som Sigtuna accepterade att inte använda sin vetorätt vid byggandet av bana 3.

  Vi förklarar nedan ett antal ståndpunkter närmare. Vi önskar att rätten åligger Swedavia att presentera en plan över flygmönster där man växlar mellan de två banorna enligt ett schema, exempelvis varannan dag.

  Om man kommer upp i behov av över 80 rörelser i timmen kan vi acceptera parallella samtidiga operationer under den begränsade tid på dygnet som detta behövs.

  Denna form av bananvändningsmönster används på många flygplatser runt om i Europa (och världen) just för att skapa förutsägbara ”tysta” perioder. Behovet av tysta perioder/områden påvisas i MKB5.2, 1.6

  Vi vill att man tar bort begreppet Peak som definition för att bestämma vilken bana som används. Genom att använda ”peak” som villkor för val av bana blir fördelningen på de olika banorna väldigt olika och oförutsägbar även vid relativt små förändringar i trafikmängden.

  Basåret för ansökan 2008 var fördelningen av landningar söderifrån nära jämt fördelad men under exempelvis perioden dec 2012 – feb 2013 när mängden flygrörelser hade sjunkit ca 10% blev fördelningen 86% på bana 1 (01L) och 14% på bana 3 (01R) vid landningar söderifrån.

  Oavsett vilket av alternativen som Swedavia presenterat kommer det att innebära mer trafik över Rosersberg och mindre över Upplands Väsby jämfört med dagens tillstånd.

  Det särskilda skyddet för Upplands Väsby tätort som tillkom sent i arbetet med det förra tillståndet är förvånande. Tyvärr fanns då vare sig en opinion av engagerade invånare i Rosersberg eller uppmärksamhet vid Sigtuna Kommun. De boende i Rosersberg var via Sigtuna Kommun lovade en halvering av flygtrafiken som villkor för sin vetorätt vid byggandet av 3:e banan. Vi ber rätten att inte göra om samma misstag denna gång. Både Alt 1a och 1b skulle i princip göra utemiljön omöjlig för drygt 2.000 invånare i Rosersberg. Med bakgrund av Miljökonsekvensbeskrivningen är det tydligt att Rosersberg bör ha det särskilda skyddetdet är en stor skillnad mellan att utsättas för bullernivåer som medför en hälsorisk jämfört med att utsättas för ett obekvämt oljud ibland.

  Advokat Åke Lewensjö (Swedavia) säger i sin sammanfattning efter dag 1 av förhandlingen att ”Swedavia har i sin ansökan tagit stor hänsyn till Upplands Väsby tätort – kanske alltför stor – men det är upp till rätten att avgöra”. Vi undrar om Swedavia ens har läst sin MKB? I bilaga MKB5.2, Omgivning, står det Tätorter som berörs av flygbuller är främst Rosersberg, samt i viss mån Märsta och Upplands Väsby samt Sollentuna.

  Rosersberg har fler uppmätta ljudhändelser över 80 dB än Upplands Väsby tätort har teoretiskt beräknade ljudhändelser över 70dB vid en likvärdig trafik på de båda banorna. Enligt MKBn är en ökning av 8 dB ungefär en fördubbling av ljudnivån. Det är dessutom så att vid mätningen använder man en snittljudnivå över en sekund – och vid så höga nivåer så är det oftare spikar på betydligt högre nivå som inte syns i denna mätmetod. Dock är detta bara teoretiskt beräknade siffror, för en korrekt upplevelse önskar vi att rätten gör studiebesök på båda orterna och hör den upplevda skillnaden.

  Vi undrar varför Swedavia bara föreslagit platser i Upplands Väsby, eller på motsvarande avstånd för Synen som hölls i samband med förhandlingen. Vill Swedavia inte utsätta rättens medlemmar för det buller som invånarna i samhället Rosersberg lever med dagligen och därigenom en möjlighet att uppleva skillnaden mot bullernivåerna i Upplands Väsby?

  Hälsofakta.

  Är rätten beredd att ge tillstånd för en verksamhet som skulle innebära så stora hälsorisker för invånarna i Rosersberg utan att utreda alternativen och utan att poängtera att medborgare bör skyddas när så är möjligt. Enligt de officiella forskningsresultaten som redovisas i MKBn så skulle man det nya tillståndet acceptera att man går från 20 till 100 sjukdomsfall relaterat till blodtryckökning.

  Råbergsskolan ligger rakt under inflygningen, strax norr om den punkt där planen fäller ut landningsställ och kompenserar med gaspådrag. De 200 låg- och mellanstadieelever som går där samt de 100 barn som går på dagis/förskola – är det rätt att de ska drabbas av inlärnings- och koncentrationsproblem som påvisas i MKBn? De utsätts dessutom för över 80 dB i maxljudnivåer och inte bara 70 dB som studierna hänvisar till. Återigen – ett studiebesök från rätten skulle påvisa detta.

  Som det anges i MKBn är flygbuller särskilt negativt påverkande eftersom det inte finns några tysta sidor på byggnader. Det gäller vid utomhusvistelse. Swedavia har bekostat bullerisolering av fönster i ett antal fastigheter vilket har minskat buller inomhus – så länge man har fönstren stängda. Enligt WHO bör man mäta med fönster på glänt 15 cm (MKB5.2 sid 5 – 1.2) vilket i princip skulle göra nattflygen på bana 01L omöjliga.

  Yrkande

  Med bakgrund av fakta i Miljökonsekvensbeskrivningen yrkar vi på att rätten inte bistår Swedavias ansökan med de önskade flygmönstren. Vi yrkar också på att det inte ska finnas något särskilt skydd för Upplands Väsby tätort utan med bakgrund av de hälsorisker som Swedavia har identifierat ser vi att rätten tar en särskild hänsyn till Rosersberg och istället utfärdar ett skydd, eller en begränsning i att utsätta medborgarna för buller när det finns alternativ. Det är en avsevärd skillnad på hälsofara i Rosersberg och viss olägenhet i Upplands Väsby.

  Tag även i beaktande att vi som samhälle har mycket annat buller omkring oss, inte bara från flygplan, utan även från järnväg på båda sidor om samhället, motorvägen (E4) strax intill, Kungängens skjutfält m.m. Dessa medför inte bara buller, de orsakar även diverse utsläpp i vår andningsluft, nedfall och stress i miljön som även är hälsoinverkande.

  Angående effekter på människors hälsa orsakade av flera samtidiga bullerstörningar hänvisar vi till den bland sakkunskapen allmänt accepterade Lerumstudien utgiven av Länsstyrelsen i västra Götalands län broschyr ISSN 1403-168X, rapport ISSN 1400-5808.

  Bakgrund – Rosersberg och Föreningen Rosersbergs Villastad

  Föreningen Rosersbergs Villastad grundades 1948 för att tillvarata Rosersbergsinvånarnas intressen. Rosersberg har drygt 1.650 invånare och ligger i Sigtuna kommun, drygt 6 km från änden på bana 01L/19R. Rosersberg fanns som samhälle långt innan man planerade Arlanda flygplats men vid den tidpunkten var boendemiljö och bullerstörning inte så högt på agendan.

  Föreningen Rosersbergs Villastad har drygt 180 betalande familjer som medlemmar, vilket motsvarar ca 1/3 av invånarna. Se gärna www.rosersberg.org för mer information.

  Som samhälle påverkas vi mer än något annat av samhällena runt Arlanda Flygplats vid förändringar av flygverksamheten då inflygningarna till bana 01L passerar Rosersberg på drygt 350 meters höjd. Dessutom fäller de flesta flygplan ut sina landningsställ strax söder om Rosersberg vilket innebär ett ökat gaspådrag över samhället och därigenom ännu högre bullerexponering.

   

  Föreningen Rosersberg Villastad genom ordförande

  Per Hoffner

   

 • Ericsson bygger FoU-center i Rosersberg

  Posted on September 4th, 2013 Per Hoffner No comments

  Bildkälla: märsta.nu – pressbild

   

  Ericsson investerar fem miljarder kronor i två högteknologiska anläggningar i Sverige, en i Rosersberg och en i Linköping. Anläggningarna blir forsknings- och utvecklingsbaserade och väntas knyta samman Ericssons 24 000 ingenjörer.

  Hela artikeln på Märsta.nu

 • Förhandlingsordning för huvudförhandling Miljötillstånd

  Posted on September 2nd, 2013 Per Hoffner No comments

  Dag 1 (3/9)

  • Inledning med praktiska frågor.
  • Remissinstanser yttrar sig kortfattat.
  • Inledande presentation av flygplatsen
  • Förslag till villkor för flygvägar och buller
  • Villkor för flygverksamheten
  • Flygvägssystemet
  • Flygvägssystemet i nyvarande och i sökt verksamhet
  • Flygbuller, riktvärden, allmänt om flygbulle, beräknad utbredning och exponering av boende, bedömda hälsokonsekvenser
  • Påverkan på natur, kultur, friluftsområden.
  • Bullerreducerande åtgärder
  • Frågor och synpunkter, allmäna och enskilda intressen vad gäller buller
  Dag 2 (4/9)
  • Ev fortsättning från dag 1
  • Utsläpp till luft
  • Utsläpp till vatten

  Dag 3

  • Ev forts från dag 2
  • Övrig miljöpåverkan
  • Verkställighetsförordnande
  • Ev utestående frågor från dag 1-3
  • Ev övriga frågor till sökanden

  Dag 4

  • Syn, flygbuller och airside (föranmälan krävs)