Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
  • Förstudie om bro över järnvägen längs Slottsvägen

    Posted on December 18th, 2012 Per Hoffner No comments

    Trafikverket har påbörjat en förstudie där de utreder möjligheten att göra en planskild korsning vid Slottsvägen och Ostkustbanan och har övergripande utrett behovet i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för överlämningsbangården i Rosersberg. I MKB:n gjordes bedömningen att en planskild korsning inte var nödvändig för att det var för få som trafikerade Slottsvägen och att den kommande trafikplatsen vid Rosersberg minskade behovet.

    Sigtuna kommun har planer på att exploatera området runt om med bostäder och kommunen tror att behovet av att nyttja korsningen kommer att öka för biltrafik och oskyddade trafikanter. Utifrån kommunens framtida planer har Trafikverket påbörjat en förstudie som utreder förutsättningar och möjligheter för en planskild korsning vid Slottsvägen.

    Läs förstudien och de förevisade alternativen på www.trafikverket.se