Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Över 100 deltagare på mötet

  Posted on March 28th, 2012 Per Hoffner No comments

  Över 100 deltagare visade klart sitt missnöje över de kommande byggplanerna och vi hoppas att de deltagande politikerna tog intryck. Detta är dock bara början men det är viktigt att de som misstycker också berättar det. Det är grundvalen i demokrati, och inga besluts kommer att ändras av att man klagar till varandra.

  Skriv till kommunen (sigtuna.kommun@sigtuna.se), kalla det ett yttrande gällande Rosersbergs Östra och berätta vad du anser. Allt sådant diarieförs och visas för nämnden. Varje inlaga påverkar! Kom på årsmötet och var delaktig i föreningen. Du påverkar!

 • Årsmöte i föreningen 29 mars 19.00 i RIKs klubbstuga

  Posted on March 17th, 2012 Per Hoffner No comments

  OrdförandeklubbaVälkommen till Föreningen Rosersbergs Villastad årsmöte den 29 mars kl 19.00. Vi kommer att vara i RIKs klubbstuga.

  Vi behöver, som de flesta föreningar, aktiva medlemmar för att kunna fortsätta att driva frågor och uppmärksamma politiker och organisationer på att vi finns. Vill du vara med och göra en skillnad för framtiden? Kontakta ordförande Per Hoffner eller valberedningen.

  Hjärtligt välkomna!!!

 • Möt de som bestämmer om Industristaden Rosersberg

  Posted on March 17th, 2012 Per Hoffner 2 comments

  Rosersberg2-1Det nya Rosersberg, helt inramat av industribyggnation, blir en ny plats att bo och väldigt annorlunda mot platsen vi är uppväxta i eller flyttat till.

  När man lägger ihop de olika planerna som var för sig kanske inte ser så påverkande ut, får man ett samhälle som på skissen bredvid. Är detta bra eller dåligt? Det är upp till dig att avgöra.

  Vi är dock måna att kunna påverka ur Rosersbergarnas synvinkel, så att vårt samhälle inte bara utvecklas utifrån vad kommunledningen tycker.

  Föreningen har bjudit in representanter från majoriteten av de partier som styr och opponerar i vår kommun till ett stormöte. Kom och lyssna på vad DE tycker och
  tala om vad DU tycker om Rosersberg och framtiden.

  Tala om vad DU tycker.

  Tisdag den 27 mars kl. 19.00 i matsalen på Råbergsskolan

 • Välkommen till den nya Industristaden Rosersberg

  Posted on March 17th, 2012 Per Hoffner No comments

  Rosersberg – landsbygd eller industriområde?

  Rosersberg2-1Valet att bo i Rosersberg är att välja att bo nära landsbygden, men ändå ha närheten till stadens bekvämligheter. Med den enorma expansionen av industrimark runt Rosersberg kommer den miljön inte att finnas kvar. I planerna från kommunen håll så fördelas expansionen på många olika mindre områden och delplaner, vilket gör att helheten inte syns förrän man lägger samman de. Detta är planer vi är medvetna om, och en del är ännu ej detaljplanerade.

  Söder om Rosersberg finns ett av Stockholms till ytan största industriområden med planerad verksamhet från kommungränsen mot Upplands Väsby ända upp till Råberget och skolan där det kan stå en 17 våningar hög fastighet nedanför fotbollsplanen. I öster avgränsas snart av en mur av 18 meter (ca 6 våningar) höga byggnader. Bra bullerdämpning kan tyckas, men det gör även en 3 meter hög jordvall.

  Industriområde från Upplands Väsby till Märsta

  Väster om samhället har vi utbyggnaden av järnvägen och det växande ”äldre” industriområdet, i nordväst planeras det för ytterligare bostäder med trevåningshus närmast samhället och norr om Krogsta ytterligare industriområden ända upp emot Märsta. Kommunen har enligt vad vi hört även planer för Viggebyskogen norr om samhället samtmarken däromkring.  Lägg därtill värmeverket och den kommande sopförbränningsanläggningen så är det lantliga Roserberg snarare mittpunkten i Industristaden Rosersberg.

  Dubblering av biltrafik

  Trafikverket räknar med en dryg fördubbling av biltrafiken längs väg 859 till ca 10 400 fordon per dygn år 2015. Dessutom kommer förmodligen majoriteten av de månghundratals sopbilstransporter från hela norra Stockholm som ska leverera avfall till sopförbrännings-anläggningen välja vägen via Rosersbergsavfarten eftersom den är kortare, fri från trafikljus och leder direkt till den nya bron som håller på att byggas.

  Vad händer med grundvattnet?

  Området öster om Rosersberg ligger i grundvattentäkten Ströms Gård som är reservkällan för vårt dricksvatten om det skulle hända något med Mälaren. Vad händer när den naturliga infiltrationen av regn- och smältvatten istället samlas upp av enorma tak och asfalterade ytor och går till dagvattenanläggningar? Hur mycket klarar naturen?

  Hur förändras fastighetspriserna?

  Hur attraktivt blir Rosersberg när entréerna både från norr och från söder inramas av industrier istället för närheten till naturen? Samtidigt blir det fler arbetsplatser. Vad tror du?

  Tala om vad DU tycker!

  Föreningen har bjudit in representanter från majoriteten av de partier som styr och opponerar i vår kommun till ett stormöte. Kom och lyssna på vad DE tycker och
  tala om vad DU tycker om Rosersberg och framtiden.

  Tisdag den 27 mars kl. 19.00 i matsalen på Råbergsskolan

 • Permanent bullermätningsstation i Rosersberg

  Posted on March 12th, 2012 Per Hoffner No comments

  Sound_levelKommunen kommer att sätta upp en permanent bullermätningsstation i Rosersberg. Det är Miljö- och Hälsoskyddskontoret som upphandlat en enhet som inom kort kommer att finnas på plats vid korsningen av Norrtorpsvägen och Råbergsvägen. Platsen är vald för att ha så lite bakgrundsoljud från andra källor så att avläsningarna blir så tillförlitliga som möjligt. Reslutatet kommer att kunna avläsas på tre olika sätt:

  1. I realtid via www.sigtuna.se
  2. Ihopkopplat med det WebTrak-system som Swedavia använder så att man kan se specifika flygningar, flygplanstyper etc. Detta görs på flera platser i världen, ex Vancouver. Man kan även gå in och söka bakåt i tiden om man t.ex. kom ihåg att man blev speciellt störd vid någon viss tidpunkt.
  3. Kvartalsvisa sammanställningar där ex de 10 vanligaste flygplanstyperna redovisas vilket ger möjligheten att kunna jämföra verkliga med beräknade värden.

  Den här bullermätningsstationen är något vi efterfrågat länge och det är fantastiskt bra av kommunen att finansiera och driva detta och ge oss verkliga fakta inför arbetet  med Swedavias miljöansökan för driften vid Arlanda flygplats.

 • Föreningens yttrande mot Östra Rosersberg

  Posted on March 11th, 2012 Per Hoffner No comments

  Yttrande från Föreningen Rosersbergs Villastad gällande Detaljplan för Östra Rosersberg, Sigtuna Kommun

  Föreningen motsätter sig kraftfullt den planerade byggnationen enligt Utställningshandling Detaljplan för Östra Rosersberg. Föreningen är inte i allmänhet emot all form av expansion av omnejden kring Rosersberg, det södra industriområdet med trafikplatsen, stickspåret och den ökade järnvägstrafiken, men detta är för nära samhället och tar bort en stor del av det som gör Rosersberg till Rosersberg med den lantliga miljön som nu nästan helt försvinner. Nedan följer de argument vi finner i skrivande stund. Dessa kan komma att kompletteras med ytterligare synpunkter

  Omringade av industriområden

  RosersbergValet att bo i Rosersberg är att välja att bo nära landsbygden, men ändå ha närheten till ett samhälles fördelar. Med den enorma expansionen av industrimark runt Rosersberg finns den känslan inte kvar. I söder finns ett av Stockholms till ytan största industriområden med planerad verksamhet ända upp till Råberget och skolan, i öster avgränsas vi av Arlandabanan och motorvägen, i väster av järnvägen och det växande ”äldre” industriområdet, i nordväst planeras det för ytterligare bostäder med trevåningshus närmast samhället och norr om Krogsta ytterligare industriområden. Kommunen har enligt vad vi hört även planer för Viggebyskogen norr om samhället samt marken därikring.  Lägg därtill värmeverket och den kommande sopförbränningsanläggningen så är det lantliga Roserberg snarare mittpunkten i Industristaden Rosersberg. Att ytterligareseparera kyrkan och Åshusby från samhället med en 18 meter hög mur gör att samhället blir helt inringat.

  Norrsunda kyrka med omnejd är en del av Rosersberg

  Norrsunda kyrka med sin snart 1000-åriga historia är en del av samhället Rosersberg. En kort promenad över öppna fält påvisar samhörigheten. Längs gång- och cykelvägen som förbinder Rosersberg med Märsta är synen av kyrkan ett naturligt inslag. Kyrkan är tyvärr redan avskuren från andra hållet av motorväg och järnväg men åt väster sprider sig de öppna jordbruksmarkerna ut sig och visuellt binds ihop med Rosersberg.

  Begravningsplatsen vid Norrsunda kyrka är Rosersbergarnas sista viloplats, en plats för ro i de fall man nu kan få det med omgivande trafik, att därtill ha 18 meter höga komplex framför motverkar detta kraftigt. Därefter lär det bli en ljudtratt som kanaliserar in (o)ljudet från motorvägen rakt in mot kyrkan och begravningsplatsen. Dessutom tas möjligheten för expansion av begravningsplatsen bort, och eftersom Husby-Ärlinghundra är så belastad är detta en utväg.

  I ett av kommunens underlag har kommunen beskrivet det som:
  Norra delen av planområdet utgör en del av kulturlandskapet kring Norrsunda kyrka. Kyrkan har ett landskapsbildsskydd genom 19 § i Naturvårdslagen. Landskapsbildsskyddet reglerar att nybyggnad utan tillstånd av länsstyrelsen inte får utföras inom det område kring Norrsunda kyrka som skyddet gäller. Skyddet utgår från kyrkan och vad man ser från densamma. Det är även viktigt att den äldre karaktären kring kyrkan och de äldre strukturerna behålls, så att upplevelse av ett relativt orört landskap kvarstår.

  Vi anser att sikten mot kyrkan från samhället samt från gång- och cykelvägen är lika viktig som sikten från kyrkan. Det är betydligt fler människor som njuter av kyrkan åt det hållet än en eventuellt siktlinje från kyrkan mot sjön Fysingen. Känslan vi får är mer av en 18 meters mur och avskärmning.

  Miljö

  Detta är ytterligare en stor bebyggelse inom det tertiära skyddsområdet för vattentäkten Ströms gård. En stor yta av tak och asfalterad yta gör att vattnet inte infiltreras på ett naturligt sätt samt att vattnet som normalt skulle magasineras i vattentäkten leds om.

  Kulturhistoriska intressen

  Länsstyrelsen skriver i samrådshandlingen som följer:
  Planområdet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt landskap. I området finns flera viktiga fornlämningar och miljöer som vittnar om att landskapet har varit bebott sedan länge. I handlingarna påpekas att området innehåller fornlämningar och att områdets norra del berörs av landskapsbildsskyddet för Norrsunda kyrka. Riksintresset karaktäriseras av att vara en centralbygd, där den öppna dalgången vittnar om sedan förhistoriskt tid successivt förändrad jordbruksbygd.

  Föreningen tillstyrker Länsstyrelsens åsikt.
  Argumenten om bullerdämpning skulle bättre kunna lösas av en 2-4 meter hög jordvall, inte av 18 meter höga kolosser som helt bryter mot omgivande landskapsbygd.

  (bilder från Planbeskrivning)

  Trafikmiljön

  Trafikverket anser att mängde trafik genom Trafikplats Rosersberg även utan den tilltänkta byggnationen vid Rosersberg Östra kommer att bli ett problem redan år 2015. Enligt Trafikverkets Arbetsplan Beskrivning för Trafikplats Rosersberg räknar man med en trafikmängd på 10 400 fordon per dygn.

  Den mängden trafik fördelat på dygnets 24 timmar resulterar det med ett genomsnitt på ett fordon var 8:e sekund längs väg 859 och förbi utfarten från Rosersberg Villastad.  I Trafikverkets trafikanalys är inte inkluderat de 100-tals sopbilar från hela norra Stor-Stockholm som kommer att ta den kortare vägen utan trafikljus till Brista2 via den nya bron över järnvägen. Vi önskar en uppdaterad analys av trafikmiljön och planerade åtgärder längs hela sträckan förbi Rosersberg.