Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Rosersberg – Golfens födelseort?

  Posted on April 1st, 2012 Per Hoffner No comments

  Under de arkeologiska utgrävningarna i Rosersberg förra året hittade man ett föremål som skulle kunna vara en golfklubba och dateras till 1000-talet. Fyndet gjordes dessutom i ett område med en uppröjd yta med ett centrerat hål. Läs hela historien på Sigtunabygden.se eller se filmen.

  Obs. Publicerad 1 april ;-D
  .

 • Föreningens yttrande mot Östra Rosersberg

  Posted on March 11th, 2012 Per Hoffner No comments

  Yttrande från Föreningen Rosersbergs Villastad gällande Detaljplan för Östra Rosersberg, Sigtuna Kommun

  Föreningen motsätter sig kraftfullt den planerade byggnationen enligt Utställningshandling Detaljplan för Östra Rosersberg. Föreningen är inte i allmänhet emot all form av expansion av omnejden kring Rosersberg, det södra industriområdet med trafikplatsen, stickspåret och den ökade järnvägstrafiken, men detta är för nära samhället och tar bort en stor del av det som gör Rosersberg till Rosersberg med den lantliga miljön som nu nästan helt försvinner. Nedan följer de argument vi finner i skrivande stund. Dessa kan komma att kompletteras med ytterligare synpunkter

  Omringade av industriområden

  RosersbergValet att bo i Rosersberg är att välja att bo nära landsbygden, men ändå ha närheten till ett samhälles fördelar. Med den enorma expansionen av industrimark runt Rosersberg finns den känslan inte kvar. I söder finns ett av Stockholms till ytan största industriområden med planerad verksamhet ända upp till Råberget och skolan, i öster avgränsas vi av Arlandabanan och motorvägen, i väster av järnvägen och det växande ”äldre” industriområdet, i nordväst planeras det för ytterligare bostäder med trevåningshus närmast samhället och norr om Krogsta ytterligare industriområden. Kommunen har enligt vad vi hört även planer för Viggebyskogen norr om samhället samt marken därikring.  Lägg därtill värmeverket och den kommande sopförbränningsanläggningen så är det lantliga Roserberg snarare mittpunkten i Industristaden Rosersberg. Att ytterligareseparera kyrkan och Åshusby från samhället med en 18 meter hög mur gör att samhället blir helt inringat.

  Norrsunda kyrka med omnejd är en del av Rosersberg

  Norrsunda kyrka med sin snart 1000-åriga historia är en del av samhället Rosersberg. En kort promenad över öppna fält påvisar samhörigheten. Längs gång- och cykelvägen som förbinder Rosersberg med Märsta är synen av kyrkan ett naturligt inslag. Kyrkan är tyvärr redan avskuren från andra hållet av motorväg och järnväg men åt väster sprider sig de öppna jordbruksmarkerna ut sig och visuellt binds ihop med Rosersberg.

  Begravningsplatsen vid Norrsunda kyrka är Rosersbergarnas sista viloplats, en plats för ro i de fall man nu kan få det med omgivande trafik, att därtill ha 18 meter höga komplex framför motverkar detta kraftigt. Därefter lär det bli en ljudtratt som kanaliserar in (o)ljudet från motorvägen rakt in mot kyrkan och begravningsplatsen. Dessutom tas möjligheten för expansion av begravningsplatsen bort, och eftersom Husby-Ärlinghundra är så belastad är detta en utväg.

  I ett av kommunens underlag har kommunen beskrivet det som:
  Norra delen av planområdet utgör en del av kulturlandskapet kring Norrsunda kyrka. Kyrkan har ett landskapsbildsskydd genom 19 § i Naturvårdslagen. Landskapsbildsskyddet reglerar att nybyggnad utan tillstånd av länsstyrelsen inte får utföras inom det område kring Norrsunda kyrka som skyddet gäller. Skyddet utgår från kyrkan och vad man ser från densamma. Det är även viktigt att den äldre karaktären kring kyrkan och de äldre strukturerna behålls, så att upplevelse av ett relativt orört landskap kvarstår.

  Vi anser att sikten mot kyrkan från samhället samt från gång- och cykelvägen är lika viktig som sikten från kyrkan. Det är betydligt fler människor som njuter av kyrkan åt det hållet än en eventuellt siktlinje från kyrkan mot sjön Fysingen. Känslan vi får är mer av en 18 meters mur och avskärmning.

  Miljö

  Detta är ytterligare en stor bebyggelse inom det tertiära skyddsområdet för vattentäkten Ströms gård. En stor yta av tak och asfalterad yta gör att vattnet inte infiltreras på ett naturligt sätt samt att vattnet som normalt skulle magasineras i vattentäkten leds om.

  Kulturhistoriska intressen

  Länsstyrelsen skriver i samrådshandlingen som följer:
  Planområdet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt landskap. I området finns flera viktiga fornlämningar och miljöer som vittnar om att landskapet har varit bebott sedan länge. I handlingarna påpekas att området innehåller fornlämningar och att områdets norra del berörs av landskapsbildsskyddet för Norrsunda kyrka. Riksintresset karaktäriseras av att vara en centralbygd, där den öppna dalgången vittnar om sedan förhistoriskt tid successivt förändrad jordbruksbygd.

  Föreningen tillstyrker Länsstyrelsens åsikt.
  Argumenten om bullerdämpning skulle bättre kunna lösas av en 2-4 meter hög jordvall, inte av 18 meter höga kolosser som helt bryter mot omgivande landskapsbygd.

  (bilder från Planbeskrivning)

  Trafikmiljön

  Trafikverket anser att mängde trafik genom Trafikplats Rosersberg även utan den tilltänkta byggnationen vid Rosersberg Östra kommer att bli ett problem redan år 2015. Enligt Trafikverkets Arbetsplan Beskrivning för Trafikplats Rosersberg räknar man med en trafikmängd på 10 400 fordon per dygn.

  Den mängden trafik fördelat på dygnets 24 timmar resulterar det med ett genomsnitt på ett fordon var 8:e sekund längs väg 859 och förbi utfarten från Rosersberg Villastad.  I Trafikverkets trafikanalys är inte inkluderat de 100-tals sopbilar från hela norra Stor-Stockholm som kommer att ta den kortare vägen utan trafikljus till Brista2 via den nya bron över järnvägen. Vi önskar en uppdaterad analys av trafikmiljön och planerade åtgärder längs hela sträckan förbi Rosersberg.

 • Årsmöte och framtid?

  Posted on April 8th, 2011 Per Hoffner No comments
  Bästa medlemmar och tidigare medlemmar i Föreningen Rosersbergs Villastad!
  Den 12/4 kl. 19.00 är det årsmöte i Församlingsgården. Vi hoppas att du har möjlighet att komma då.
  En av de viktigaste punkterna för detta årsmöte kommer att vara föreningens fortsatta existens eller inte. Styrelsen som idag består av 5 personer kommer inte att kunna fortsätta arbeta under samma förutsättningar som har rådigt under några år. För att föreningen ska kunna vara verksam och arbeta med de frågeställningar som kommer upp måste det, som i de flesta föreningar, även finnas engagemang ifrån medlemmarna och inte bara ifrån styrelsen.
  Vi fem som idag sitter i styrelsen mäktar inte med att engagera oss i flygbuller, järnvägsdragningar, motorstadion i Skoby, Rosersbergsdagen och midsommarfirande samt andra löpande ärenden. Det blir en omöjlig arbetsbelastning för oss, och om vi ska kunna ha en påverkan måste arbetsgrupper tillsättas och styrelsen utökas.
  Kom på årsmötet och var delaktig i beslutet. Fundera på om du kan bidra med din tid och engagemang för att få föreningen att leva vidare, och att hjälpa till att förbättra vår miljö. Rosersberg är en fantastisk plats att bo på.
  Som det ser ut idag kommer sittande styrelse att avgå och lägga föreningen vilande om inget nytt händer på årsmötet. Sprid gärna denna information till din granne också.
  Väl mött på årsmötet!

  Bästa medlemmar och tidigare medlemmar i Föreningen Rosersbergs Villastad!

  Den 12/4 kl. 19.00 är det årsmöte i Församlingsgården. Vi hoppas att du har möjlighet att komma då.

  En av de viktigaste punkterna för detta årsmöte kommer att vara föreningens fortsatta existens eller inte. Styrelsen som idag består av 5 personer kommer inte att kunna fortsätta arbeta under samma förutsättningar som har rådigt under några år. För att föreningen ska kunna vara verksam och arbeta med de frågeställningar som kommer upp måste det, som i de flesta föreningar, även finnas engagemang ifrån medlemmarna och inte bara ifrån styrelsen.

  Vi fem som idag sitter i styrelsen mäktar inte med att engagera oss i flygbuller, järnvägsdragningar, motorstadion i Skoby, Rosersbergsdagen och midsommarfirande samt andra löpande ärenden. Det blir en omöjlig arbetsbelastning för oss, och om vi ska kunna ha en påverkan måste arbetsgrupper tillsättas och styrelsen utökas.

  Kom på årsmötet och var delaktig i beslutet. Fundera på om du kan bidra med din tid och engagemang för att få föreningen att leva vidare, och att hjälpa till att förbättra vår miljö. Rosersberg är en fantastisk plats att bo på.

  Som det ser ut idag kommer sittande styrelse att avgå och lägga föreningen vilande om inget nytt händer på årsmötet. Sprid gärna denna information till din granne också.

  Väl mött på årsmötet!

 • Trafikbuller skadar barn på skolgårdar

  Posted on October 21st, 2010 Per Hoffner No comments

  ear_defendersI en artikel i DN idag så uppmärksammas att många skolbarn i Stockholm stad utsätts för buller över 55 decibel på skolgården och enligt artikeln att:

  “Kända konsekvenser av att vistas i höga bullernivåer är enligt Miljöförvaltningen upplevelser av obehag, störd kommunikation, koncentrationssvårigheter, irritation, sömnlöshet och inlärningssvårigheter. Det finns också misstankar om att buller kan ge upphov till olika kroniska fysiologiska förändringar.”

  Undrar då hur barnen på Råbergsskolan påverkas av flygbuller över 70 decibel. Har det något att göra med att resultaten på de nationella proven är så låga?

  Skriv gärna till Länsstyrelsen och berätta att ni är oroliga

 • Planerad bebyggelse mellan Rosersberg och E4

  Posted on March 10th, 2010 Per Hoffner No comments

  Rosersberg_9-1Kommunen har köpt in marken mellan Rosersberg och E4, från Norrsunda kyrka upp till vägen ned emot Fysingen. Samrådshandlingen som beskriver detaljplanen verkar bra genomtänkt med bibehållna siktlinjer, arkitektoniska krav (inga stora ljusa byggnader). Dessutom blir det en bra bullerdämpare mot trafikljudet från motorvägen. Läs mer på kommunens sajt här eller besök kommunkontoret där det finns en utställning och mer bilder. Jag hittade inte hela dokumentet på sigtuna.se – men det går säkert att få tag på för intresserade.

  Här är några bilder till från underlaget. Klicka på dem för större.
  Rosersberg_9-1_översiktRosersberg_9-1_byggplan

   

   

   

   

   

   

  Kommentera gärna vad ni tycker.

 • Över 45% mer flygplan över Rosersberg!

  Posted on January 21st, 2010 Per Hoffner No comments

  Landande plan över Rosersberg oavbrutet under 12 dagar av 14 vid nordliga vindar. Hälften av trafiken som idag går på Bana 3 flyttas över till ”vår” bana.
  Så ser den bistra verkligheten ut för Rosersberg enligt en del av det förslag till miljötillstånd som LFV kommer att arbeta för. Detta är dessutom redan tillåtet i dagens miljötillstånd men har inte verkställts pga tekniska svårigheter från flygledningssystemen. Dock kommer parallella inflygningar och starter att införas redan under detta år (oktober) trots att det bara ger möjlighet till marginell kapacitetsökning.

  Sammanfattning
  LFV överväger att ansöka om ett miljötillstånd som innebär att LFV kan fortsätta att operera flygplatsen i huvudsak som dagens tillstånd medger före 2018. I
  samrådsunderlaget kallas detta för grundalternativet och innebär att dagens bananvändningsmönster i stort bibehålls, dock med vissa justeringar.

  Parallella_operationerVid en efterfrågan på ca 56 rörelser per timme eller mer (s.k. ”peak”-trafik) används s.k. mixade parallella operationer vilket innebär att flygplan både startar och landar på båda parallellbanorna samtidigt. Idag landar man på bana 3 vid nordliga vindar och vid ”peak”-tid .
  Vid lägre trafikintensitet än 56 rörelser per timme används i huvudsak bana 1 och bana 2 åtskilt, d.v.s. med starter från en bana och landningar på den andra.

  För Rosersberg?
  För oss så innebär det att den halverade trafiken på bana 3 kommer att flyttas över oss och att under de tysta stunder vi ändå hade under ”peak”-tid (förmiddagar och sena eftermiddagar mån-fre) nu är borta.

  Den enda positiva nyheten är att man rekommenderar att exempelvis varannan helg, då det inte är högtrafik, ska kunna planeras som ”flygfria” över Rosersberg och Upplands Väsby.

  För Upplands Väsby?
  Som väntat är det lättnader mot trafiken över Upplands Väsby, och med rätta. När tillståndet söktes för den tredje banan la man in som villkor att man senast 2018 inte skulle flyga över Upplands Väsby tätort (det s.k. Villkor 6). Ur Rosersbergs synvinkel är det negativt eftersom minskad trafik på Bana 3 innebär motsvarande ökning på Bana 1. Dessutom så väntas det bli en ökning av kurvade inflygningar till Bana 3, även om det inte kommer att nämnas som villkor i ansökan. Förutom detta säger man även att man är villig att förlänga bana 3 med 1.300 meter norrut genom och över Halmsjön för att förflytta landningspunkten norrut vilket i sin tur innebär en högre höjd över tätorten. Detta gör man om man år 2018 inte lyckats uppfylla målet med kurvade inflygningar.

  Vad kan vi göra?
  Problemet är egentligen att man aldrig protesterat från kommunens eller Rosersbergs håll tidigare. Vi har accepterat buller eftersom vi också har många förmåner från vårt läge nära Arlanda (liksom kanske även Upplands Väsby borde resonera). Om man vid Arlandas planering på 50-talet hade förutsatt att flygplan bullrar så hade det räckt att man hade ändrat Bana 1 10° så att inflygningen hade kommit mellan det redan då existerande Rosersberg och Märsta. Då hade dessutom inflygningen till Bana 3 letts mellan Upplands Väsby och Rosersberg.
  karta-ljudVi har nog hittills ansett att det är en alltför kostsam affär att rätta till detta ursprungliga misstag. Men om LFV anser att det är ett rimligt alternativ att anlägga 1,3 km ny bana rätt över en sjö för att minska ljudnivån över Upplands Väsby med ett fåtal decibel, borde en alternativ lösning att vrida båda banorna och slippa alla framtida problem vara åtminstone utredningsbar.

  Bromsa parallella operationer
  LFV avser att införa parallella operationer redan från i höst baserat på det nuvarande tillståndet. Tyvärr har nog ingen från vare sig kommunen eller Rosersberg varit insatta i den faktiska påverkan det kommer att få för innevånare i Rosersberg. Låt oss inte utan protester låta det gå igenom igen.

  Juridisk hjälp från Kommunledningen
  Vi var många som hörde Kommunledningen på samrådsmötet i maj 2009 utlova omfattande juridisk expertis gällande miljötillståndet. Men trots flertalet påstötningar har ännu inget hörts. Det kanske är för enkelt att lova saker när det finns väljare i rummet…
  Vi har inte Upplands Väsbys miljonärer som finansierar hela juriststaber utan vi är extremt beroende av att våra folkvalda politiker vet om att vi tycker att detta är viktigt så att de kan avsätta rätt resurser till en fråga som påverkar hela kommunen, inte bara Rosersberg. Skicka mail till dem, skriv insändare, ring…

  Det är valår i år! Påverka våra folkvalda politiker!

  Vi i styrelsen är som de flesta ickejurister och detta är ett tungt område som ligger utanför föreningens normala verksamhetsområde. Vi kan inte ta denna fråga på vårt ansvar utan det är därför viktigt att du bildar dig en egen uppfattning. Läs alla dokument här .

  Denna information har gått ut i tryckt form till hushåll i Rosersberg med omnejd under vecka 3

 • Äntligen motorvägsavfart i Rosersberg

  Posted on December 4th, 2009 Per Hoffner No comments

  RosersbergsavfartVåren 2010 kommer det att byggas en avfart från E4 i Rosersberg. Projektet ska vara klart under 2011. Avtalet godkändes av Sigtuna kommun fullmäktige den 26 november och regeringen kommer att fatta beslut i mars 2010. De 160 miljoner kronor som projektet beräknas kosta kommer framför allt av fastighetsföretaget Kilenkrysset som står för 102 miljoner kronor, Vägverket för 40 miljoner kronor och resterande medfinansieras av Sigtuna kommun med 20 miljoner kronor.

  Detaljplanen för området finns på denna länk

 • Vad tycker ni Rosersbergare om det nya planerade 16-våningarshuset?

  Posted on October 20th, 2009 Per Hoffner 3 comments

   

   

   

   

   

   

   

  Enligt vad vi kunde läsa i Sigtunabygden och Märsta.nu planeras det för ett 16-våningars hus vid infarten till industriområdet och den nya avfarten. Vad tycker ni Rosersbergare om det? Bra med närhet till arbetsplatser? Fruktansvärt fult eller väldigt vackert? Skriv en kommentar och berätta!

 • Artikel i UNT – “Barn protesterar mot flygplansbuller”

  Posted on October 16th, 2009 Per Hoffner No comments

  Det kan vara svårt att prata med varandra när flygplanen sniffar över skolan och skolgården berättar barnen på Råbergsskolan i Rosersberg.

  Det kan vara svårt att prata med varandra när flygplanen sniffar över skolan och skolgården berättar barnen på Råbergsskolan i Rosersberg.

  I dagens UNT var det en bra artikel om situationen för våra skolbarn.

  Citat:

  “Ska man inte få sova! Jag kan inte prata när ni flyger”, har någon skrivit med färgglada bokstäver. “Sluta att flyga över Rosersberg. Tenk så kracar ni på vår skola eller hem. Det låter så mycket så man hör inte vad andra säger”, skriver ett annat barn under en teckning av skolan med ett flygplan i luften ovanför.

  Och vi kan verkligen hoppas att Jan Lindqvist, Informationschef vid LFV, står vid sina ord. Citat från artikeln:

  Men Jan Lindqvist som är informationschef vid Luftfartsverket säger att det finns många olika alternativ. Först i december 2010 ska en ny tillståndansökan skickas in och sedan dröjer det ytterligare flera år innan den träder i kraft.
  – Vi är oerhört väl medvetna om problemen i Rosersberg som är en av flygbuller hårt drabbad ort. Jag kan säga så mycket att jag inte tror att det är sannolikt att vi skulle ytterligare bullerbelasta Rosersberg.

  Läs hela artikeln här

 • Vad tycker skolbarnen om flygbuller?

  Posted on October 10th, 2009 Per Hoffner No comments

  flyg_0008I våras gick en dotter till en styrelsemedlem runt bland klasserna och frågade om de inte kunde rita vad de tyckte om flygplanen som dånar 350 meter rakt över skolgården under inflygningen. Hon gjorde det på eget initiativ efter att hört diskussionerna hemma och bland vänner. Resultatet kan ni se här, lite drygt 60 teckningar från åk 2-3, och det är lite hjärteskärande om de nu ska få uppleva en fördubbling av flygplanstrafiken.

  flyg_0015

  flyg_0050