Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Politiker – varför finns de? – Insändare Sigtunabygden 27/3 2013

  Posted on March 28th, 2013 Per Hoffner No comments

  I en idealisk värld ska våra folkvalda föra vår talan, skydda våra intressen och säkerställa att vårt samhälle fungerar bra. I vår kommun verkar de dock ha glömt det. När näringsliv och exploatörer slår på medialjuset skimrar frestelsens stjärna för stark och våra politiker säljer ut mark och bildar bolag tillsammans med näringslivet. Visserligen kanske några kommuninnevånare kommer att få arbetstillfälle men precis som idag kommer de flesta att pendla in. Företag betalar ingen kommunalskatt. Hur många företag har rösträtt när det är dags för val 2014?

  I Rosersberg håller nu våra politiker på att helt förstöra den grundförutsättning som är anledningen till att vi flyttat hit – närheten till naturen, det lantliga läget, det småskaliga samhället nära storstaden men med fria vidder runt omkring. I söder har vi nu det största industriområdet i norra Storstockholm som ett gapande sår. Norr om samhället vill politikerna nu kapsla in Rosersberg fullständigt i ännu fler industriområden.

  På presskonferensen där Arlandastad Holding och Swedavia visade sina planer på Airport City fanns Rosersberg med – men som Rosersbergs Logistikområde. Vi skulle vilja påpeka att det bor närmare 2.000 vanliga kommuninvånare i Rosersbergs Villastad som inte är logistikföretag utan människor. Tyvärr står på samma presskonferens vår nya kommunordförande, ler och skakar hand med de som vill göra stora vinster på vår bekostnad, och som dessutom betalar 1,5 miljoner kronor av våra skattepengar årligen för att förstöra nejden kring Rosersberg. Det är att förråda de invånare som de hoppas ska rösta på dem nästa val.

  Vi kommer att kämpa för att skydda så mycket som finns kvar av vårt lantliga läge – så vi inte behöver bli den lilla insprängda enklaven mitt i logistikområdet och Airport City.

  Borde inte invånarnas intressen vara viktigare än företagens för våra politiker – vi som faktiskt betalar era löner och valt er för att föra vår talan?

   

  Per Hoffner, ordförande i Föreningen Rosersbergs Villastad

 • Fiber till villorna…

  Posted on November 21st, 2012 Per Hoffner No comments

  Vi i styrelsen får in många frågor gällande det förslag som är utskickat till villorna i Rosersberg från företaget Svensk Infrastruktur AB. För att klargöra hur vi ser på det ville vi med detta skicka ut ett extra RoserInfo men det är ett val som du som enskild fastighetsägaren måste göra beroende på dina förutsättningar och hur du använder kommunikation.

  Varför behövs fiber?

  Bandbredd börjar bli en bristvara. Sättet vi använder internet förändras från att bara surfa och maila till att nu användas som bärare för media. Många hushåll har smart- phones, surfplattor och flera datorer, man har sina tv-paket via bredbands-TV, man spelar online med vänner över hela jordklotet, man tittar mycket mer på Play-kanalerna och kommunicerar via video och IP-telefoni. Redan nu är det tjockt i ADSL-tillgången och det är svårt att byta den plattformen. Tillgång till en bra kommunikationsinfrastruktur i Rosersberg är viktigt för samhället i stort, även om självklart de olika individerna har olika behov. Fiberförbindelser finns redan på många andra platser (innerstäder, förorter och inlandet) och inom hela EU sker en omfattande utbyggnad. Områden som villaområdena i Rosersberg har hamnat efter i utvecklingen. Till de flesta bostadsrättsföreningarna i samhället är fiber redan framdraget då det är enklare med flerhushållsbyggnader.

  Varför gör inte kommunen eller Telia detta?

  Det är inte kommunens jobb att installera fiber (eller för den delen el eller telefoni) till enskilda fastigheter. Med lite historisk återblick fick ju vi vänta väldigt länge innan vi kunde få ADSL till Rosersberg vilket fick andra aktörer att etablera en alternativ tjänst (de små parabolerna på vissa fastigheter). Svensk Infrastruktur väljer själva att investera i Rosersberg när andra inte gör det.

  Erbjudandet från Svensk Infrastruktur AB

  Svensk Infrastruktur sköter den fysiska framdragningen av en eller två fiberoptiska kablar till din fastighet och installerar en första anslutningspunkt i ditt hus. Denna ansluts till en större kabel, normalt längs gatan. Eftersom detta innebär att man gräver in på din tomt är det viktigt att man är HELT ÖVERENS och INFÖRSTÅDD om vad som ingår och vad som inte ingår och vad man kan förvänta sig. Detta görs med representant för Svensk Infrastruktur.

  Alternativ vid anslutning

  För installationen finn det tre alternativ. Två stycken för den rena installationen, med eller utan ROT-avdrag samt det tredje som kallas kollektiv anslutning. Där får man med en Internetanslutningstjänst med 100 Mbit/s ned och 10 Mbit/s upp vilket låter dig ansluta dig till IP-telefoni. Dessutom kan man dela upp betalningen på 36 månader. Om man idag har en ADSL-anslutning för internet samt vanlig telefon så betalar man redan mycket av vad som ingår och merkostnaden för att få fiber installerat är runt 200 kr/mån i 3 år. Efter de tre åren får du en riktig snabb anslutning till mycket lägre priser än idag. Studera ditt erbjudande och prata med Svensk Infrastrukturs representanter.

  Fördelar

  Förutom det uppenbara med en mycket snabbare anslutning finns det många andra fördelar. Man slipper luftledning som en del fastigheter har (driftstörningar, blixt- risk etc.). Det borde även påverka värdet av din fastighet vid en ev. försäljning. Kapaciteten och valmöjligheten ökar markant, både idag och ännu mer i framtiden.

  Nackdelar

  Om man vill ansluta sig senare blir det dyrare och svårare. Ett större projekt som detta innebär störning i form av grävningar, och dessutom in på de hustomter som vill ansluta sig. Säkerställ därför alla tvetydigheter med representanter för företaget.

  Sammanfattning

  Svensk Infrastruktur är ett bolag som sett en möjlighet i Rosersberg. Vi från föreningens sida kan inte avgöra hur mycket du behöver eller kommer att behöva den extra kapacitet som finns från fiber utan det måste du som enskild fastighetsägare göra.

   

   

 • Norrsunda Kyrka – Vad är ett kulturarv värt?

  Posted on April 1st, 2012 Per Hoffner No comments

  Efter att ha tagit del i det stormöte som anordnats  av Föreningen Rosersbergs Villastad, mellan politiker och invånare, i anledning av kommuens  planer för  Rosersberg, infinner sig en del funderingar kring vilka värden vi  omger oss med i dagens samhälle?

  Norrsunda kyrkaVad är det som gör ett samhälle värt att leva och verka i? Vad är det som gör ett samhälle attraktivt för  människor att bo i – och flytta till?

  Är det att, genom utbyggnad och exploatering av området, få in så mycket skatteintäkter som möjligt?  Är det  ekonomisk tillväxt och service, som skapar trivselfaktorn i samhället? Kan det möjligen finnas  andra värden att vårda –  för en hållbar utveckling, och för framtida generationer?

  Norrsunda  kyrka, en viktig del av vårt kulturarv, står där den står sedan 1100-talet, som en symbol för en kultur, som vuxit fram genom seklerna. Vi lever i en tid av snabba förändringar. Men vår kyrka, vår kulturskatt, står där, fast förankrad i tiden. Som en länk mellan generationer står den där som en påminnelse  om vår historia. Våra förfäder vilar där. Våra politiker talar om  ekonomisk tillväxt, om vikten av att etablera  industrier, och nya  företag, som betingar höghusbebyggelse, med därtill hörande infrastruktur, intill kyrkan och kring villasamhället Rosersberg.

  Faktorer på trivselbarometern handlar kanske mer om medborgarinflytande, om respekt för ett samhälle som vuxit fram under lång tid, och som utvecklat en särprägel. Om närheten till den natur och  kultur som samhället representerar för dess invånare. Är det kanske  just småskaligheten, som  tilltalar vissa människor, och ger ett  samhälle dess värde?

  Det förbud mot höghusbebyggelse från Luftfartsverket, som under många år präglat Rosersberg, har säkerligen bidragit till det småskaliga, litet lantliga, samhälle som vuxit fram. Alltför kraftiga ingrepp i den kulturhistoriska miljö som det handlar om, som att bygga in Norrsunda kyrka, och marken däromkring, i en starkt avvikande miljö,  med  bebyggelse av höghus och industrier runt omkring,  kan kanske på sikt komma att betinga en större kostnad, än vad man i nutid kan överblicka?

  Ett samhälle måste naturligt nog utvecklas – så även Rosersberg. Förhoppningen är dock att förändringarna skall ske med stor varsamhet och hänsyn  tagen till redan befintlig miljö, så att nyetableringen blir till komplement, som förstärker och förvaltar vårt redan rika kulturarv.

  Britt-Marie Elgenfors

 • Föreningens yttrande mot Östra Rosersberg

  Posted on March 11th, 2012 Per Hoffner No comments

  Yttrande från Föreningen Rosersbergs Villastad gällande Detaljplan för Östra Rosersberg, Sigtuna Kommun

  Föreningen motsätter sig kraftfullt den planerade byggnationen enligt Utställningshandling Detaljplan för Östra Rosersberg. Föreningen är inte i allmänhet emot all form av expansion av omnejden kring Rosersberg, det södra industriområdet med trafikplatsen, stickspåret och den ökade järnvägstrafiken, men detta är för nära samhället och tar bort en stor del av det som gör Rosersberg till Rosersberg med den lantliga miljön som nu nästan helt försvinner. Nedan följer de argument vi finner i skrivande stund. Dessa kan komma att kompletteras med ytterligare synpunkter

  Omringade av industriområden

  RosersbergValet att bo i Rosersberg är att välja att bo nära landsbygden, men ändå ha närheten till ett samhälles fördelar. Med den enorma expansionen av industrimark runt Rosersberg finns den känslan inte kvar. I söder finns ett av Stockholms till ytan största industriområden med planerad verksamhet ända upp till Råberget och skolan, i öster avgränsas vi av Arlandabanan och motorvägen, i väster av järnvägen och det växande ”äldre” industriområdet, i nordväst planeras det för ytterligare bostäder med trevåningshus närmast samhället och norr om Krogsta ytterligare industriområden. Kommunen har enligt vad vi hört även planer för Viggebyskogen norr om samhället samt marken därikring.  Lägg därtill värmeverket och den kommande sopförbränningsanläggningen så är det lantliga Roserberg snarare mittpunkten i Industristaden Rosersberg. Att ytterligareseparera kyrkan och Åshusby från samhället med en 18 meter hög mur gör att samhället blir helt inringat.

  Norrsunda kyrka med omnejd är en del av Rosersberg

  Norrsunda kyrka med sin snart 1000-åriga historia är en del av samhället Rosersberg. En kort promenad över öppna fält påvisar samhörigheten. Längs gång- och cykelvägen som förbinder Rosersberg med Märsta är synen av kyrkan ett naturligt inslag. Kyrkan är tyvärr redan avskuren från andra hållet av motorväg och järnväg men åt väster sprider sig de öppna jordbruksmarkerna ut sig och visuellt binds ihop med Rosersberg.

  Begravningsplatsen vid Norrsunda kyrka är Rosersbergarnas sista viloplats, en plats för ro i de fall man nu kan få det med omgivande trafik, att därtill ha 18 meter höga komplex framför motverkar detta kraftigt. Därefter lär det bli en ljudtratt som kanaliserar in (o)ljudet från motorvägen rakt in mot kyrkan och begravningsplatsen. Dessutom tas möjligheten för expansion av begravningsplatsen bort, och eftersom Husby-Ärlinghundra är så belastad är detta en utväg.

  I ett av kommunens underlag har kommunen beskrivet det som:
  Norra delen av planområdet utgör en del av kulturlandskapet kring Norrsunda kyrka. Kyrkan har ett landskapsbildsskydd genom 19 § i Naturvårdslagen. Landskapsbildsskyddet reglerar att nybyggnad utan tillstånd av länsstyrelsen inte får utföras inom det område kring Norrsunda kyrka som skyddet gäller. Skyddet utgår från kyrkan och vad man ser från densamma. Det är även viktigt att den äldre karaktären kring kyrkan och de äldre strukturerna behålls, så att upplevelse av ett relativt orört landskap kvarstår.

  Vi anser att sikten mot kyrkan från samhället samt från gång- och cykelvägen är lika viktig som sikten från kyrkan. Det är betydligt fler människor som njuter av kyrkan åt det hållet än en eventuellt siktlinje från kyrkan mot sjön Fysingen. Känslan vi får är mer av en 18 meters mur och avskärmning.

  Miljö

  Detta är ytterligare en stor bebyggelse inom det tertiära skyddsområdet för vattentäkten Ströms gård. En stor yta av tak och asfalterad yta gör att vattnet inte infiltreras på ett naturligt sätt samt att vattnet som normalt skulle magasineras i vattentäkten leds om.

  Kulturhistoriska intressen

  Länsstyrelsen skriver i samrådshandlingen som följer:
  Planområdet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt landskap. I området finns flera viktiga fornlämningar och miljöer som vittnar om att landskapet har varit bebott sedan länge. I handlingarna påpekas att området innehåller fornlämningar och att områdets norra del berörs av landskapsbildsskyddet för Norrsunda kyrka. Riksintresset karaktäriseras av att vara en centralbygd, där den öppna dalgången vittnar om sedan förhistoriskt tid successivt förändrad jordbruksbygd.

  Föreningen tillstyrker Länsstyrelsens åsikt.
  Argumenten om bullerdämpning skulle bättre kunna lösas av en 2-4 meter hög jordvall, inte av 18 meter höga kolosser som helt bryter mot omgivande landskapsbygd.

  (bilder från Planbeskrivning)

  Trafikmiljön

  Trafikverket anser att mängde trafik genom Trafikplats Rosersberg även utan den tilltänkta byggnationen vid Rosersberg Östra kommer att bli ett problem redan år 2015. Enligt Trafikverkets Arbetsplan Beskrivning för Trafikplats Rosersberg räknar man med en trafikmängd på 10 400 fordon per dygn.

  Den mängden trafik fördelat på dygnets 24 timmar resulterar det med ett genomsnitt på ett fordon var 8:e sekund längs väg 859 och förbi utfarten från Rosersberg Villastad.  I Trafikverkets trafikanalys är inte inkluderat de 100-tals sopbilar från hela norra Stor-Stockholm som kommer att ta den kortare vägen utan trafikljus till Brista2 via den nya bron över järnvägen. Vi önskar en uppdaterad analys av trafikmiljön och planerade åtgärder längs hela sträckan förbi Rosersberg.

 • Planerad bebyggelse mellan Rosersberg och E4

  Posted on March 10th, 2010 Per Hoffner No comments

  Rosersberg_9-1Kommunen har köpt in marken mellan Rosersberg och E4, från Norrsunda kyrka upp till vägen ned emot Fysingen. Samrådshandlingen som beskriver detaljplanen verkar bra genomtänkt med bibehållna siktlinjer, arkitektoniska krav (inga stora ljusa byggnader). Dessutom blir det en bra bullerdämpare mot trafikljudet från motorvägen. Läs mer på kommunens sajt här eller besök kommunkontoret där det finns en utställning och mer bilder. Jag hittade inte hela dokumentet på sigtuna.se – men det går säkert att få tag på för intresserade.

  Här är några bilder till från underlaget. Klicka på dem för större.
  Rosersberg_9-1_översiktRosersberg_9-1_byggplan

   

   

   

   

   

   

  Kommentera gärna vad ni tycker.

 • Äntligen motorvägsavfart i Rosersberg

  Posted on December 4th, 2009 Per Hoffner No comments

  RosersbergsavfartVåren 2010 kommer det att byggas en avfart från E4 i Rosersberg. Projektet ska vara klart under 2011. Avtalet godkändes av Sigtuna kommun fullmäktige den 26 november och regeringen kommer att fatta beslut i mars 2010. De 160 miljoner kronor som projektet beräknas kosta kommer framför allt av fastighetsföretaget Kilenkrysset som står för 102 miljoner kronor, Vägverket för 40 miljoner kronor och resterande medfinansieras av Sigtuna kommun med 20 miljoner kronor.

  Detaljplanen för området finns på denna länk

 • Vad tycker ni Rosersbergare om det nya planerade 16-våningarshuset?

  Posted on October 20th, 2009 Per Hoffner 3 comments

   

   

   

   

   

   

   

  Enligt vad vi kunde läsa i Sigtunabygden och Märsta.nu planeras det för ett 16-våningars hus vid infarten till industriområdet och den nya avfarten. Vad tycker ni Rosersbergare om det? Bra med närhet till arbetsplatser? Fruktansvärt fult eller väldigt vackert? Skriv en kommentar och berätta!

 • Rosersberg glöms bort…

  Posted on April 19th, 2009 Per Hoffner No comments

  Som man kan läsa i Sigtunabygden har nu äntligen namninsamlingen mot nedläggningen av Distriktsköterskemottagningen och Barnavårdsmottagningen lämnats till mottagaren.

  Citat:

  “Som Sigtunabygden har rapporterat blev insamlingen av namn klar i juli/augusti, men listorna blev liggande i en låda på Socialdemokraternas partiexpedition.
  Socialdemokraternas partisekreterare Anna Johansson fick i höstas inte ett överlämnande till stånd, men kommunalrådet Bosse Andersson (C) har tagit nya tag i frågan och lyckats bättre.”

  Med nästan 1 200 namn är det nästan 100% uppslutning av Rosersbergs innevånare. Hur kan man som lokalpolitiker inte tycka att det är viktigt när nästan alla i ett av kommunens samhällen tycker att det är enormt viktigt? Vi får verkligen kräva att de engagerar sig i nästa viktiga fråga för Rosersberg – LFVs ansökan för miljötillståndet för Arlanda. Då går det inte att lämna en skrivelse 7 månader efter.

  Glöm inte Rosersberg!