Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Flygbuller kan göra dig fet…

  Posted on May 6th, 2014 Per Hoffner No comments

  Enligt en artikel i DN så behöver inte omfånget på rosersbergarna bero på de gastronomiska njutningarna.

   

  Att bo nära en flygplats kan leda till viktökning. En ny studie vid Karolinska Institutet visar att buller kan ha större påverkan på hälsan än vad man tidigare har känt till.

  I studien har över 5.000 män och kvinnor från fem kommuner i Stockholms län som har bott nära Arlanda flygplats följts under 8-10 år. De har fått svara på enkäter och genomgått hälsoundersökningar.

  Forskarna vid Institutet för miljömedicin (IMM) har sedan beräknat nivåerna av flygbuller (Lden) för samtliga adresser deltagarna bott på under den tiden utifrån radarspår av flygtrafiken runt Arlanda.

  Syftet var att se om det fanns något samband mellan långtidsexponering för flygbuller och hälsa. Det senare inkluderade body mass index (BMI), bukomfång och typ 2-diabetes.

  Resultatet visar att personer som har varit utsatta för flygbuller ökade mer i bukomfång än de som inte varit utsatta, i genomsnitt 1,5 centimeter för varje 5 decibels stegring av bullernivåerna. Störst ökning upptäcktes hos personerna som hade varit utsatta för flygbuller under hela studieperioden och som samtidigt upplevde stress i sitt arbete.

  Några statistiskt säkerställda samband mellan flygbuller och BMI eller typ 2-diabetes kunde man däremot inte hitta.

  Slutsatsen som forskarna drar är att flygbuller kan ha en större inverkan på hälsan än vad som tidigare varit känt.

  Men man lägger samtidigt in en brasklapp.

  – Vår studie är den första som studerat samband mellan flygbuller och bukomfång samt övervikt, och resultaten måste därför tolkas med viss försiktighet. Det finns dock redan klara bevis för att bullerexponering kan orsaka stress och sömnstörningar, och båda dessa tillstånd kan ge upphov till den typ av hälsoeffekter som vi studerat.

  – Bukfetma är en riskfaktor för såväl hjärt-kärlsjukdomar som diabetes och då en stor andel av befolkningen dagligen utsätts för höga ljudnivåer från trafik och kan buller ha en större inverkan på hälsan än vad som tidigare varit känt, säger Charlotta Eriksson, medicine doktor vid IMM i ett pressmeddelande.

  Studien ”Long-Term Aircraft Noise Exposure and Body Mass Index, Waist Circumference, and Type 2 Diabetes: A Prospective Study” har publicerats i Environmental Health Perspectives.

  Läs artikeln här

 • Förtydligande yttrande från föreningen gällande Miljötillstånd

  Posted on September 27th, 2013 Per Hoffner No comments

  I den pågående förhandlingen om det nya miljötillståndet fick vi möjlighet att yttra oss inför Mark & Miljödomstolen. Detta yttrande skickade vi precis in som ett förtydligande av vårt muntliga anförande. Den MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) som vi hänvisar till ligger här och hela ansökan finns här

   

  Förtydligande av yttrande
  från Föreningen Rosersbergs Villastad gällande
  Mål 2284-11, Ansökan om tillstånd att vid Arlanda Airport bedriva flygplatsverksamhet

  Miljötillståndet är oerhört komplext men vi vill lyfta fram och klargöra våra synpunkter på det som förmodligen orsakar mest kontrovers och samtidigt påverkar flest människor, landningar söderifrån på bana 1 respektive 3 (01L och 01R). Vi fick tillfälle att yttra oss under förhandlingen men vill med detta förtydliga vårt yttrande.

  I klartext anser vi det av yttersta vikt att fördela flygningarna rättvist mellan bana 1 och bana 3. Förutom den humana och mänskliga aspekten att de som drar nytta av närheten till Arlanda flygplats borde också ta del av olägenheten är det en hälsorisk. Upplands Väsby kommun skapar arbeten genom närheten till Arlanda, marknadsför sig som nära till både Stockholm och Arlanda, har mängder av kommuninvånare som arbetar på Arlanda, och borde därför acceptera att den närheten har ett pris – i detta fall menas framförallt buller. Eftersom Swedavia inte är villiga att införa sneda eller kurvade inflygningar till bana 3 innebär detta att i princip all flygtrafik enligt alt 1a och 1b i det sökta tillståndet samt villkor 6 i det nuvarande tillståndet skulle flyga över Rosersberg under 25 år framåt Vi vill med detta förtydligande påvisa effekterna av att ignorera de nästan 2.000 invånarna och hoppas att rätten inser det orimliga att utsätta dem för det skadliga bullret i favör för det störande bullret som Upplands Väsby Kommun och Föreningen Väsbybor mot flygbuller opponerar sig emot.

  Som invånare i Rosersberg förväntar vi oss att man med det nya tillståndet i större utsträckning tar hänsyn till bullerutsatta medborgare. Det var det som vi såg som självklart och var det av den anledningen som Sigtuna accepterade att inte använda sin vetorätt vid byggandet av bana 3.

  Vi förklarar nedan ett antal ståndpunkter närmare. Vi önskar att rätten åligger Swedavia att presentera en plan över flygmönster där man växlar mellan de två banorna enligt ett schema, exempelvis varannan dag.

  Om man kommer upp i behov av över 80 rörelser i timmen kan vi acceptera parallella samtidiga operationer under den begränsade tid på dygnet som detta behövs.

  Denna form av bananvändningsmönster används på många flygplatser runt om i Europa (och världen) just för att skapa förutsägbara ”tysta” perioder. Behovet av tysta perioder/områden påvisas i MKB5.2, 1.6

  Vi vill att man tar bort begreppet Peak som definition för att bestämma vilken bana som används. Genom att använda ”peak” som villkor för val av bana blir fördelningen på de olika banorna väldigt olika och oförutsägbar även vid relativt små förändringar i trafikmängden.

  Basåret för ansökan 2008 var fördelningen av landningar söderifrån nära jämt fördelad men under exempelvis perioden dec 2012 – feb 2013 när mängden flygrörelser hade sjunkit ca 10% blev fördelningen 86% på bana 1 (01L) och 14% på bana 3 (01R) vid landningar söderifrån.

  Oavsett vilket av alternativen som Swedavia presenterat kommer det att innebära mer trafik över Rosersberg och mindre över Upplands Väsby jämfört med dagens tillstånd.

  Det särskilda skyddet för Upplands Väsby tätort som tillkom sent i arbetet med det förra tillståndet är förvånande. Tyvärr fanns då vare sig en opinion av engagerade invånare i Rosersberg eller uppmärksamhet vid Sigtuna Kommun. De boende i Rosersberg var via Sigtuna Kommun lovade en halvering av flygtrafiken som villkor för sin vetorätt vid byggandet av 3:e banan. Vi ber rätten att inte göra om samma misstag denna gång. Både Alt 1a och 1b skulle i princip göra utemiljön omöjlig för drygt 2.000 invånare i Rosersberg. Med bakgrund av Miljökonsekvensbeskrivningen är det tydligt att Rosersberg bör ha det särskilda skyddetdet är en stor skillnad mellan att utsättas för bullernivåer som medför en hälsorisk jämfört med att utsättas för ett obekvämt oljud ibland.

  Advokat Åke Lewensjö (Swedavia) säger i sin sammanfattning efter dag 1 av förhandlingen att ”Swedavia har i sin ansökan tagit stor hänsyn till Upplands Väsby tätort – kanske alltför stor – men det är upp till rätten att avgöra”. Vi undrar om Swedavia ens har läst sin MKB? I bilaga MKB5.2, Omgivning, står det Tätorter som berörs av flygbuller är främst Rosersberg, samt i viss mån Märsta och Upplands Väsby samt Sollentuna.

  Rosersberg har fler uppmätta ljudhändelser över 80 dB än Upplands Väsby tätort har teoretiskt beräknade ljudhändelser över 70dB vid en likvärdig trafik på de båda banorna. Enligt MKBn är en ökning av 8 dB ungefär en fördubbling av ljudnivån. Det är dessutom så att vid mätningen använder man en snittljudnivå över en sekund – och vid så höga nivåer så är det oftare spikar på betydligt högre nivå som inte syns i denna mätmetod. Dock är detta bara teoretiskt beräknade siffror, för en korrekt upplevelse önskar vi att rätten gör studiebesök på båda orterna och hör den upplevda skillnaden.

  Vi undrar varför Swedavia bara föreslagit platser i Upplands Väsby, eller på motsvarande avstånd för Synen som hölls i samband med förhandlingen. Vill Swedavia inte utsätta rättens medlemmar för det buller som invånarna i samhället Rosersberg lever med dagligen och därigenom en möjlighet att uppleva skillnaden mot bullernivåerna i Upplands Väsby?

  Hälsofakta.

  Är rätten beredd att ge tillstånd för en verksamhet som skulle innebära så stora hälsorisker för invånarna i Rosersberg utan att utreda alternativen och utan att poängtera att medborgare bör skyddas när så är möjligt. Enligt de officiella forskningsresultaten som redovisas i MKBn så skulle man det nya tillståndet acceptera att man går från 20 till 100 sjukdomsfall relaterat till blodtryckökning.

  Råbergsskolan ligger rakt under inflygningen, strax norr om den punkt där planen fäller ut landningsställ och kompenserar med gaspådrag. De 200 låg- och mellanstadieelever som går där samt de 100 barn som går på dagis/förskola – är det rätt att de ska drabbas av inlärnings- och koncentrationsproblem som påvisas i MKBn? De utsätts dessutom för över 80 dB i maxljudnivåer och inte bara 70 dB som studierna hänvisar till. Återigen – ett studiebesök från rätten skulle påvisa detta.

  Som det anges i MKBn är flygbuller särskilt negativt påverkande eftersom det inte finns några tysta sidor på byggnader. Det gäller vid utomhusvistelse. Swedavia har bekostat bullerisolering av fönster i ett antal fastigheter vilket har minskat buller inomhus – så länge man har fönstren stängda. Enligt WHO bör man mäta med fönster på glänt 15 cm (MKB5.2 sid 5 – 1.2) vilket i princip skulle göra nattflygen på bana 01L omöjliga.

  Yrkande

  Med bakgrund av fakta i Miljökonsekvensbeskrivningen yrkar vi på att rätten inte bistår Swedavias ansökan med de önskade flygmönstren. Vi yrkar också på att det inte ska finnas något särskilt skydd för Upplands Väsby tätort utan med bakgrund av de hälsorisker som Swedavia har identifierat ser vi att rätten tar en särskild hänsyn till Rosersberg och istället utfärdar ett skydd, eller en begränsning i att utsätta medborgarna för buller när det finns alternativ. Det är en avsevärd skillnad på hälsofara i Rosersberg och viss olägenhet i Upplands Väsby.

  Tag även i beaktande att vi som samhälle har mycket annat buller omkring oss, inte bara från flygplan, utan även från järnväg på båda sidor om samhället, motorvägen (E4) strax intill, Kungängens skjutfält m.m. Dessa medför inte bara buller, de orsakar även diverse utsläpp i vår andningsluft, nedfall och stress i miljön som även är hälsoinverkande.

  Angående effekter på människors hälsa orsakade av flera samtidiga bullerstörningar hänvisar vi till den bland sakkunskapen allmänt accepterade Lerumstudien utgiven av Länsstyrelsen i västra Götalands län broschyr ISSN 1403-168X, rapport ISSN 1400-5808.

  Bakgrund – Rosersberg och Föreningen Rosersbergs Villastad

  Föreningen Rosersbergs Villastad grundades 1948 för att tillvarata Rosersbergsinvånarnas intressen. Rosersberg har drygt 1.650 invånare och ligger i Sigtuna kommun, drygt 6 km från änden på bana 01L/19R. Rosersberg fanns som samhälle långt innan man planerade Arlanda flygplats men vid den tidpunkten var boendemiljö och bullerstörning inte så högt på agendan.

  Föreningen Rosersbergs Villastad har drygt 180 betalande familjer som medlemmar, vilket motsvarar ca 1/3 av invånarna. Se gärna www.rosersberg.org för mer information.

  Som samhälle påverkas vi mer än något annat av samhällena runt Arlanda Flygplats vid förändringar av flygverksamheten då inflygningarna till bana 01L passerar Rosersberg på drygt 350 meters höjd. Dessutom fäller de flesta flygplan ut sina landningsställ strax söder om Rosersberg vilket innebär ett ökat gaspådrag över samhället och därigenom ännu högre bullerexponering.

   

  Föreningen Rosersberg Villastad genom ordförande

  Per Hoffner

   

 • Permanent bullermätningsstation i Rosersberg

  Posted on March 12th, 2012 Per Hoffner No comments

  Sound_levelKommunen kommer att sätta upp en permanent bullermätningsstation i Rosersberg. Det är Miljö- och Hälsoskyddskontoret som upphandlat en enhet som inom kort kommer att finnas på plats vid korsningen av Norrtorpsvägen och Råbergsvägen. Platsen är vald för att ha så lite bakgrundsoljud från andra källor så att avläsningarna blir så tillförlitliga som möjligt. Reslutatet kommer att kunna avläsas på tre olika sätt:

  1. I realtid via www.sigtuna.se
  2. Ihopkopplat med det WebTrak-system som Swedavia använder så att man kan se specifika flygningar, flygplanstyper etc. Detta görs på flera platser i världen, ex Vancouver. Man kan även gå in och söka bakåt i tiden om man t.ex. kom ihåg att man blev speciellt störd vid någon viss tidpunkt.
  3. Kvartalsvisa sammanställningar där ex de 10 vanligaste flygplanstyperna redovisas vilket ger möjligheten att kunna jämföra verkliga med beräknade värden.

  Den här bullermätningsstationen är något vi efterfrågat länge och det är fantastiskt bra av kommunen att finansiera och driva detta och ge oss verkliga fakta inför arbetet  med Swedavias miljöansökan för driften vid Arlanda flygplats.

 • Trafikbuller skadar barn på skolgårdar

  Posted on October 21st, 2010 Per Hoffner No comments

  ear_defendersI en artikel i DN idag så uppmärksammas att många skolbarn i Stockholm stad utsätts för buller över 55 decibel på skolgården och enligt artikeln att:

  “Kända konsekvenser av att vistas i höga bullernivåer är enligt Miljöförvaltningen upplevelser av obehag, störd kommunikation, koncentrationssvårigheter, irritation, sömnlöshet och inlärningssvårigheter. Det finns också misstankar om att buller kan ge upphov till olika kroniska fysiologiska förändringar.”

  Undrar då hur barnen på Råbergsskolan påverkas av flygbuller över 70 decibel. Har det något att göra med att resultaten på de nationella proven är så låga?

  Skriv gärna till Länsstyrelsen och berätta att ni är oroliga

 • Åk gratis buss till samrådsmötet 27 jan

  Posted on January 21st, 2010 Per Hoffner No comments

  BussFöreningen bekostar busstransport till Sky City och samrådsmötet den 27 januari för att så många som möjligt kan deltaga. På det mötet är det vår chans att säga vad vi tycker, och det sista samrådsmötet innan förslaget skickas in till Miljödomstolen.

  DET ÄR VIKTIGT ATT VI HÖRS OCH SYNS!!

  Bussen avgår kl 18.00 från Bengt Jonssons Torg utanför Handlar’n och åker tillbaka kl 21.30 när mötet beräknas vara avslutat.

 • Över 45% mer flygplan över Rosersberg!

  Posted on January 21st, 2010 Per Hoffner No comments

  Landande plan över Rosersberg oavbrutet under 12 dagar av 14 vid nordliga vindar. Hälften av trafiken som idag går på Bana 3 flyttas över till ”vår” bana.
  Så ser den bistra verkligheten ut för Rosersberg enligt en del av det förslag till miljötillstånd som LFV kommer att arbeta för. Detta är dessutom redan tillåtet i dagens miljötillstånd men har inte verkställts pga tekniska svårigheter från flygledningssystemen. Dock kommer parallella inflygningar och starter att införas redan under detta år (oktober) trots att det bara ger möjlighet till marginell kapacitetsökning.

  Sammanfattning
  LFV överväger att ansöka om ett miljötillstånd som innebär att LFV kan fortsätta att operera flygplatsen i huvudsak som dagens tillstånd medger före 2018. I
  samrådsunderlaget kallas detta för grundalternativet och innebär att dagens bananvändningsmönster i stort bibehålls, dock med vissa justeringar.

  Parallella_operationerVid en efterfrågan på ca 56 rörelser per timme eller mer (s.k. ”peak”-trafik) används s.k. mixade parallella operationer vilket innebär att flygplan både startar och landar på båda parallellbanorna samtidigt. Idag landar man på bana 3 vid nordliga vindar och vid ”peak”-tid .
  Vid lägre trafikintensitet än 56 rörelser per timme används i huvudsak bana 1 och bana 2 åtskilt, d.v.s. med starter från en bana och landningar på den andra.

  För Rosersberg?
  För oss så innebär det att den halverade trafiken på bana 3 kommer att flyttas över oss och att under de tysta stunder vi ändå hade under ”peak”-tid (förmiddagar och sena eftermiddagar mån-fre) nu är borta.

  Den enda positiva nyheten är att man rekommenderar att exempelvis varannan helg, då det inte är högtrafik, ska kunna planeras som ”flygfria” över Rosersberg och Upplands Väsby.

  För Upplands Väsby?
  Som väntat är det lättnader mot trafiken över Upplands Väsby, och med rätta. När tillståndet söktes för den tredje banan la man in som villkor att man senast 2018 inte skulle flyga över Upplands Väsby tätort (det s.k. Villkor 6). Ur Rosersbergs synvinkel är det negativt eftersom minskad trafik på Bana 3 innebär motsvarande ökning på Bana 1. Dessutom så väntas det bli en ökning av kurvade inflygningar till Bana 3, även om det inte kommer att nämnas som villkor i ansökan. Förutom detta säger man även att man är villig att förlänga bana 3 med 1.300 meter norrut genom och över Halmsjön för att förflytta landningspunkten norrut vilket i sin tur innebär en högre höjd över tätorten. Detta gör man om man år 2018 inte lyckats uppfylla målet med kurvade inflygningar.

  Vad kan vi göra?
  Problemet är egentligen att man aldrig protesterat från kommunens eller Rosersbergs håll tidigare. Vi har accepterat buller eftersom vi också har många förmåner från vårt läge nära Arlanda (liksom kanske även Upplands Väsby borde resonera). Om man vid Arlandas planering på 50-talet hade förutsatt att flygplan bullrar så hade det räckt att man hade ändrat Bana 1 10° så att inflygningen hade kommit mellan det redan då existerande Rosersberg och Märsta. Då hade dessutom inflygningen till Bana 3 letts mellan Upplands Väsby och Rosersberg.
  karta-ljudVi har nog hittills ansett att det är en alltför kostsam affär att rätta till detta ursprungliga misstag. Men om LFV anser att det är ett rimligt alternativ att anlägga 1,3 km ny bana rätt över en sjö för att minska ljudnivån över Upplands Väsby med ett fåtal decibel, borde en alternativ lösning att vrida båda banorna och slippa alla framtida problem vara åtminstone utredningsbar.

  Bromsa parallella operationer
  LFV avser att införa parallella operationer redan från i höst baserat på det nuvarande tillståndet. Tyvärr har nog ingen från vare sig kommunen eller Rosersberg varit insatta i den faktiska påverkan det kommer att få för innevånare i Rosersberg. Låt oss inte utan protester låta det gå igenom igen.

  Juridisk hjälp från Kommunledningen
  Vi var många som hörde Kommunledningen på samrådsmötet i maj 2009 utlova omfattande juridisk expertis gällande miljötillståndet. Men trots flertalet påstötningar har ännu inget hörts. Det kanske är för enkelt att lova saker när det finns väljare i rummet…
  Vi har inte Upplands Väsbys miljonärer som finansierar hela juriststaber utan vi är extremt beroende av att våra folkvalda politiker vet om att vi tycker att detta är viktigt så att de kan avsätta rätt resurser till en fråga som påverkar hela kommunen, inte bara Rosersberg. Skicka mail till dem, skriv insändare, ring…

  Det är valår i år! Påverka våra folkvalda politiker!

  Vi i styrelsen är som de flesta ickejurister och detta är ett tungt område som ligger utanför föreningens normala verksamhetsområde. Vi kan inte ta denna fråga på vårt ansvar utan det är därför viktigt att du bildar dig en egen uppfattning. Läs alla dokument här .

  Denna information har gått ut i tryckt form till hushåll i Rosersberg med omnejd under vecka 3

 • 43% ökning av inflygningar över Rosersberg med nya miljötillståndet

  Posted on January 5th, 2010 Per Hoffner No comments

  Många sådana kommer vi att se...Nu har LFV publicerat underlaget för de slutliga samrådsmöten som hålls inför inlämningen av ansökan för miljötillståndet för Arlanda flygplats. Vid en första genomläsning så tolkar jag det som att vi i Rosersberg skulle få en ökning av antalet inflygningar med ca 43% baserat på 2008 års siffror, medan inflygningar till bana 3 minskar med hälften. Detta är baserat på att man vill använda mixade parallella operationer vid högtrafik istället för bara den tredje banan som idag. Som kompensation och plåster på såriga öron vill de säkerställa att vi får varannan helg flygfri efter kanske 12 dagars oavbrutna inflygningar vid nordliga vindar. Det påverkar självklart skolan i stor utsträckning eftersom nu är oftast förmiddagarna flygfria.

  Detta är bara baserat på en snabb läsning och jag kan ha misstolkat en del. Jag försöker få lite mer klartext och dessutom se var den från kommunledningen (Anders Johansson) utlovade juridiska expertisen har kommit fram till. Han säger ju i sin blogg den 6 december att “Vi socialdemokrater kommer kunna möta rosersbergsväljarna i valrörelsen nästa år och säga. “tack för ert stora förtroende, vi har hållit vad vi lovat och söker stöd för fyra år till för att fortsätta utvecklingen av Rosersberg och övriga kommunen.” “

  Vi är beroende av expertis NU och hoppas sannerligen att han står vid sitt ord från samrådsmötet på Råbergsskolan i maj.

  Bilda dig gärna en egen uppfattning och kommentera nedan. Hela underlaget hittar du här och det kommer även en populärversion inför samrådsmötet den 27 januari.

  Till samrådsmötet som kommer att hållas i Sky City ska vi försöka ordna samtransport eller buss för att göra det möjligt för så många som det går att ta sig dit och visa att vi bryr oss.

 • Artikel i UNT – “Barn protesterar mot flygplansbuller”

  Posted on October 16th, 2009 Per Hoffner No comments

  Det kan vara svårt att prata med varandra när flygplanen sniffar över skolan och skolgården berättar barnen på Råbergsskolan i Rosersberg.

  Det kan vara svårt att prata med varandra när flygplanen sniffar över skolan och skolgården berättar barnen på Råbergsskolan i Rosersberg.

  I dagens UNT var det en bra artikel om situationen för våra skolbarn.

  Citat:

  “Ska man inte få sova! Jag kan inte prata när ni flyger”, har någon skrivit med färgglada bokstäver. “Sluta att flyga över Rosersberg. Tenk så kracar ni på vår skola eller hem. Det låter så mycket så man hör inte vad andra säger”, skriver ett annat barn under en teckning av skolan med ett flygplan i luften ovanför.

  Och vi kan verkligen hoppas att Jan Lindqvist, Informationschef vid LFV, står vid sina ord. Citat från artikeln:

  Men Jan Lindqvist som är informationschef vid Luftfartsverket säger att det finns många olika alternativ. Först i december 2010 ska en ny tillståndansökan skickas in och sedan dröjer det ytterligare flera år innan den träder i kraft.
  – Vi är oerhört väl medvetna om problemen i Rosersberg som är en av flygbuller hårt drabbad ort. Jag kan säga så mycket att jag inte tror att det är sannolikt att vi skulle ytterligare bullerbelasta Rosersberg.

  Läs hela artikeln här

 • Vad tycker skolbarnen om flygbuller?

  Posted on October 10th, 2009 Per Hoffner No comments

  flyg_0008I våras gick en dotter till en styrelsemedlem runt bland klasserna och frågade om de inte kunde rita vad de tyckte om flygplanen som dånar 350 meter rakt över skolgården under inflygningen. Hon gjorde det på eget initiativ efter att hört diskussionerna hemma och bland vänner. Resultatet kan ni se här, lite drygt 60 teckningar från åk 2-3, och det är lite hjärteskärande om de nu ska få uppleva en fördubbling av flygplanstrafiken.

  flyg_0015

  flyg_0050

 • Följ flygningarna med ny webtjänst

  Posted on June 29th, 2009 Per Hoffner No comments

  Skärmdump från den nya tjänsten

  Skärmdump från den nya tjänsten

  Nu har LFV lanserat en ny tjänst där man kan följa flygningarna runt Arlanda minut för minut. Faktiskt rätt spännande för en Rosersbergsbo och lite flygbullernörd.

  Gå in och testa själv, speciellt om det är någon viss tidpunkt du verkligen retat dig på. Du hittar tjänsten på www.arlanda.se under rubriken “Granne” där du dessutom hittar annat matnyttigt för oss i närheten. Annars kan du gå direkt på den här länken