Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Onsdag 27 nov kl 13.30 släpps domen

  Posted on November 26th, 2013 Per Hoffner No comments

  På onsdag den 27 november kl 13.30 släpps Mark & Miljödomstolens dom gällande Swedavias ansökan för ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats.

  Föreningen har yttrat sig både vid förhandlingen och i förtydliganden efter.

  Förhoppningar

  Vi hoppas att tillståndet ser till att fördela flygningarna rättvist mellan bana 1 och bana 3 och de som drar nytta av närheten till Arlanda flygplats borde också ta del av olägenheten.

  Vi hoppas att rätten har haft mod att se tillståndet med egna ögon utifrån verkligheten idag och inte lutar sig tillbaka mot det gamla tillståndet, som i mina ögon inte var speciellt genomtänkt.

  Jag hoppas också att man ska börja se bullerpåverkan som ett miljöproblem, att om det går att kontrollera borde man beakta det på samma sätt som man gör med annan miljöpåverkan som exempelvis koldioxidavtryck och sätta tak för vad man utsätter medborgare för – framförallt eftersom man i det här fallet har valmöjligheter med två banor. Detta gör man vid andra storflygplatser i Europa, exempelvis Amsterdam och Schiphol. Dock tror vi inte att det här tillståndet kommer att gå så långt.

  Det är rätt konstigt att man i det förra tillståndet har ett särskilt skydd för en ort (Upplands Väsby) där bullernivån kan vara störande, men ignorerar en annan ort där bullernivån är hälsopåverkande.

  Hur vi påverkas?

  För de runt 2000 invånarna i Rosersberg så är det här miljötillståndet, och framförallt hur bana 1 och bana 3 får användas, något som påverkar vår vardag under de kommande 25 åren. Vid Inflygningen till bana 1 passerar flygplanen drygt 350 meter över våra hustak.

  I värsta fall, om Swedavia inte får använda bana 3, så blir konsekvensen en kraftig ökad trafik över Rosersberg. Det tråkiga i det fallet är att man skyddar invånarna i Upplands Väsby från en bullernivå som kan kallas störande men utsätter Rosersbergsborna för en bullernivå som påverkar hälsan.

  Oavsett utfallet kommer domen med säkerhet att överklagas av flera instanser, men det är en fingervisning hur rätten resonerar och vad de värderar.

 • Ericsson bygger FoU-center i Rosersberg

  Posted on September 4th, 2013 Per Hoffner No comments

  Bildkälla: märsta.nu – pressbild

   

  Ericsson investerar fem miljarder kronor i två högteknologiska anläggningar i Sverige, en i Rosersberg och en i Linköping. Anläggningarna blir forsknings- och utvecklingsbaserade och väntas knyta samman Ericssons 24 000 ingenjörer.

  Hela artikeln på Märsta.nu

 • Förhandlingsordning för huvudförhandling Miljötillstånd

  Posted on September 2nd, 2013 Per Hoffner No comments

  Dag 1 (3/9)

  • Inledning med praktiska frågor.
  • Remissinstanser yttrar sig kortfattat.
  • Inledande presentation av flygplatsen
  • Förslag till villkor för flygvägar och buller
  • Villkor för flygverksamheten
  • Flygvägssystemet
  • Flygvägssystemet i nyvarande och i sökt verksamhet
  • Flygbuller, riktvärden, allmänt om flygbulle, beräknad utbredning och exponering av boende, bedömda hälsokonsekvenser
  • Påverkan på natur, kultur, friluftsområden.
  • Bullerreducerande åtgärder
  • Frågor och synpunkter, allmäna och enskilda intressen vad gäller buller
  Dag 2 (4/9)
  • Ev fortsättning från dag 1
  • Utsläpp till luft
  • Utsläpp till vatten

  Dag 3

  • Ev forts från dag 2
  • Övrig miljöpåverkan
  • Verkställighetsförordnande
  • Ev utestående frågor från dag 1-3
  • Ev övriga frågor till sökanden

  Dag 4

  • Syn, flygbuller och airside (föranmälan krävs)
 • Huvudförhandling för miljötillstånd för Arlanda 3-6 sept

  Posted on August 28th, 2013 Per Hoffner No comments

  Swedavia skriver så här på sin hemsida:

  Domstolen håller huvudförhandling med syn i målet den 3-6 september, med början klockan 09.30 i konferenslokal Expo som ligger i SkyCity på Arlanda. Intresserade är välkomna att närvara vid huvudförhandlingen. För vår förberedelse av synen, som är planerad till förmiddagen den 6 september, får du som önskar närvara gärna anmäla dig till Anette Näs via e-post (anette.nas@swedavia.se) eller telefon (0709-22 70 56) eller senast på plats vid huvudförhandlingen. Synen planeras att omfatta ett besök vid ett inflygningsstråk för att lyssna på flygbuller och ett besök på flygplatsens ”airside”-område. För tillträde till airside krävs att du vid anmälan också uppger ditt personnummer.

  Vad kan jag som individ göra?

  Från vad vi hört är domstolen öppen och intresserad av inlägg och har ni möjlighet så är det oerhört bra om ni kan delta och visa vårt intresse vid förhandlingen. Från vad vi hört är domstolen öppen och intresserad av inlägg och har ni möjlighet så är det oerhört bra om ni kan delta och synas. Det är dessutom intressant att se hur det går till i verkligheten.

  Vi kommer att publicera ett schema för när i förhandlingarna “våra” frågor diskuteras. Detta skulle enligt domstolen finnas “i slutet av veckan”.

 • Rosersbergare hoppas på minskat flygbuller – Upplandsnytt 15 aug

  Posted on August 26th, 2013 Per Hoffner No comments

  SR P4 – Upplandsnytt hade den 15 aug ett inslag om Rosersberg och det kommande miljöprövningen.

  I september kommer ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats att prövas i mark och miljödomstolen. Bullerdrabbade Roserbergsbor hoppas att flyget ska fördelas jämnare över de olika landningsbanorna.
  Hela artikeln finns här

  Lyssna här

 • Yttrande från föreningen gällande Miljötillstånd

  Posted on August 26th, 2013 Per Hoffner No comments

  Föreningen blev uppmanade av några medlemmar att yttra sig i deras ställe på kommentarer inskickade till Mark- och Miljödomstolen gällande Swedavias ansökan för nytt miljötillstand för Arlanda flygplats.

  Detta är vårt yttrande:

  Rosersberg och Föreningens bakgrund

  Föreningen Rosersbergs Villastad grundades 1948 för att tillvarata Rosersbergsinvånarnas intressen. Rosersberg har drygt 1.650 invånare och ligger i Sigtuna kommun, drygt 6 km från änden på bana 01L/19R. Rosersberg fanns som samhälle långt innan man planerade Arlanda flygplats men vid den tidpunkten var boendemiljö och bullerstörning inte så högt på agendan.

  Föreningen Rosersbergs Villastad har drygt 180 betalande familjer som medlemmar, vilket motsvarar ca 1/3 av invånarna. Se gärna www.rosersberg.org för mer information.

  Som samhälle påverkas vi mer än något annat av samhällena runt Arlanda Flygplats vid förändringar av flygverksamheten då inflygningarna till bana 01L passerar Rosersberg på drygt 350 meters höjd. Dessutom fäller de flesta flygplan ut sina landningsställ strax söder om Rosersberg vilket innebär ett ökat gaspådrag över samhället och därigenom ännu högre bullerexponering.

  Tag gärna i beaktande att vi som samhälle även har mycket buller omkring oss, inte bara från flygplan, utan även från järnväg på båda sidor om samhället, motorvägen (E4) strax intill, Kungängens skjutfält m.m. Dessa medför inte bara buller, de ökar på diverse utsläpp i vår andningsluft, nedfall och stress i miljön som även är hälsoinverkande.

   

  De viktigaste punkterna för de närmare 2.000 invånarna i Rosersberg

  Bullerexponering av ALLA invånare runt Arlanda Flygplats måste tas med som ett viktigt kriterie vid val av bananvändning. De som också drar nytta av närheten till Arlanda måste även ta olägenheterna.

  Swedavia vill självklart ha så lite restriktioner och ramverk som möjligt för att bedriva sin verksamhet. De har även resurser att begrava oss lekmän med information och komplexa beskrivningar som vi som ideell förening aldrig har möjlighet att till fullo sätta oss in i. Därför är Mark- och Miljödomstolens oberoende granskning oerhört viktig för oss och att domstolen är medveten om, och kan skydda invånarna runt Arlanda från att bli överkörda av Swedavia.

  Kring många andra storflygplatser (Swedavia har bara valt att redovisa de nordiska) sätter man samhällsekonomiska värden på bullerexponering. Vid Schiphol flygplats vid Amsterdam byggde man den senaste rullbanan 8 km bort för att fördela bullerstörningar mer. Där får man bara exponera invånare för flygbuller ett visst antal timmar per dag. Holland har ett mer aktivt miljöarbete och man lyssnar inte bara på vad de som driver flygplatsen vill ha för att enklast bedriva sin verksamhet. Därför anser vi att det är oerhört viktigt att Mark och Miljödomstolen verkligen lyssnar på andra än Swedavia och tar in referenser från andra instanser i ett bredare perspektiv.

  Några specifika punkter som vi anser är viktiga.

   

  1. Vi anser att reglerna kring bananvändning vid landningar söderifrån bör minst fördelas 50/50 över bana 01L/01R. Exempelvis visar aktuell statistik från Swedavia (dec 2012 – feb 2013) att banvändningen med nuvarande regler ger 86% trafik på 01L och bara 14% på 01R. Swedavia har använd statistik från 2008 i sin ansökan och där användningsmönstret såg helt annorlunda ut än idag. Dessutom har Rosersberg nattflyget som viktas högre som bullerstörning.
  2. Precis som Swedavia anger i ansökan måste nattliga flygningar beaktas med en högre störningsfaktor vilket måste tas in i styrningen av användandet av de två banorna. I verkligheten innebär de nattliga flygningarna att väldigt få i Rosersberg kan sova med öppna fönster – vilket de flesta tar som en självklar möjlighet och rättighet.
  3. Begreppet kring Peak och användandet av frekvens av flygrörelser per timme som definition av användande av banor måste tas bort.
  4. Att bygga ansökan på ett optimistiskt beräknande av en kontinuerlig ökning av flygtrafiken när det enda som historien visar är att det inte går att förutse. Ansökan och tillståndet bör baseras på dagens trafik med en viss varians – inte på ett teoretiskt värde 25 år i framtiden.
  5. Parallella Mixade Operationer kommer inte att behövas under överskådlig framtid och bör därför begränsas enbart till om perioder om 80 flygrörelser per timme upprätthålls under längre perioder, ett antal timmar per dag. För de närmare 2.000 invånarna i Rosersberg skulle det förutom ett ökat antal landningar även innebära att startande plan vid sydliga vindar och med flygväg österut skulle flyga över Rosersberg innan de nått en tillräcklig höjd för att avvika österut. Se bilaga 1 för ytterligare information gällande den tidigare anmälan till Länsstyrelsen.
  6. Inte tillåta Swedavia att bygga det nya tillståndet på det nuvarande där exempelvis villkor 6 kräver skydd för vissa samhällen (Upplands Väsby tätort) men inte för andra, ännu mer bullerexponerade samhällen.
  7. Ålägga Swedavia att återigen ta upp möjligheten till sneda inflygningar till bana 3 och om inte specifikt redovisa varför ICAO:s regelverk inte stöder den proceduren då sneda inflygningar och sena angörande till rakbana används på många flygplatser runt om i världen. Detta skulle minimera bullerstörning för både Upplands Väsby och Rosersberg och är därför av stor vikt – även om det är obekvämt för Swedavia och tar tid – enligt Swedavias svar på remissvaren.
  8. Bananvändningsmönster bör styras i ett hårdare regelverk för att minimera bullerstörning. Enligt Swedavia används vindriktning och flygrörelser som den dominerande faktorn vid val av banor men Swedavia har tidigare angivit att vindar under 5 m/s inte påverkar flygsäkerheten vid landning och start. Föreningen har granskat användningen av banorna 1 och 3 och korsrefererat den mot vindstatistik från SMHI (juni 2010).
  9. Att Swedavia bör använda de faktiska mätningarna från bullermätaren i Rosersberg. Den senaste kvartalsrapporten visade toppar på 87 db vilket även förvånade akustikerna på Swedavia. Det är större avvikelser mellan teori och praktik än vad Swedavia medger. Det är även så att 10db ökning uppfattas som en fördubbling, vilket som en jämförelse mellan Upplands Väsbys uttalanden där de har ett fåtal toppar över 70 db så har Rosersberg desto fler över 80 db – enligt faktiska värden.

   

  Detta är några av de punkter som finns gällande Rosersberg och driften av Arlanda. Det är självklart fler, men vi hoppas att Rätten lyssnar på en stor del av de medborgare som påverkas i högsta grad av hur Arlanda styrs.

  Föreningen Rosersberg Villastad genom

  Per Hoffner

  Ordförande

   

 • Årsmöte – Verksamhetsberättelse

  Posted on March 28th, 2013 Per Hoffner No comments

  Föreningen Rosersbergs Villastad

  Årets verksamhet har dominerats kring arbetet att bromsa utbyggnationen av industriområden runt Rosersberg samt att få en någorlunda säker infart till samhället. Vi har även arbetat med en del lokala frågor vilket redovisas nedan.

  Informationsbrev

  Under året har 5 stycken informationsbrev, RosersInfo, delats ut till alla Rosersbergsinnevånare. Innehållet har varit blandat med frågor kring Arlanda, flyget och bullerisolering, midsommarfirande och andra lokala frågor. Ett av informationsbladen gjordes som extra utgåva gällande fiber som företaget Svensk Infrastruktur planerar att dra kring villorna.

  Rosersberg Östra industriområde – Stormöte med politiker 27 mars

  Den 27:e mars hade föreningen ordnat ett stormöte med ansvariga politiker gällande den planerade byggnationen av bl.a. Rosersbergs Östra industriområde (mellan samhället och Norrsunda Kyrka). Hela Bygg & Trafiknämnden var med samt Kommunordförande samt Oppositionsråd. Det blev ett många hetsiga debatter men budskapet från det 100-talet Roserbergare var solklart emot den publicerade planen. Detaljplanen drogs också tillbaka efter mötet för ”omarbetning” och vi har ännu inte sett något nytt förslag.

  Midsommarfirande – Julgransplundring

  Föreningen finansierade musiker och stod för hjälp med marknadsföring på bägge dessa evenemang. Båda evenemangen blev mycket uppskattade med många besökare.

  Trafik – Infarten till Rosersberg och hastighet i Skoby

  Genom ett medborgarförslag inskickat av Erik Van de Meulebrouck blev det äntligen lite fart bland politiker – mycket tack vare Eriks enträgna påtryckande. Nu finns det i alla fall Fullmäktigebeslut på att något ska ske, men detaljerade planer finns inte än… Det har även gjorts ett antal skrivelser till Trafikverket gällande hastighetsskyltning i Skoby vilket faktiskt resulterade i ytterligare skyltning.

  Arlanda – Swedavia

  Styrelsen och några andra intresserade Rosersbergare träffade en delegation från Swedavia den 9 oktober för ett grannsamrådsmöte. Vi ifrågasätter fortfarande starkt den nuvarande fördelningen av landande plan mellan bana 1 och 3 där ca 75% landar över Rosersberg (bana 1).

  Föreningen träffade Miljö & Hälso kontoret på kommunen för att framföra hur Rosersberg påverkas av det nya miljötillståndet. Våra påpekanden syns även i Kommunens yttrande.

  Bullermätare på plats

  I april invigdes äntligen den bullermätare som vi kämpat för och som drivs av Miljö & Hälsokontoret på kommunen. Föreningen har varit med i de förberedande diskussionerna kring placering, rapporter och utformning. Detta gav även ett massmedialt intresse där föreningen syntes och hördes i såväl radio och tidningar, både vid invigningen och när den första kvartalsrapporten kom.

  Andra frågor

  Beslut är taget på att skapa ett välkomstpaket för nya invånare i vårt samhälle med information om våra föreningar, traditioner, historia och annat matnyttigt.

  Styrelsemöten

  Vi har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten.

 • Årsmöte 21 mars kl. 19.00 – RIK Klubbstuga

  Posted on March 6th, 2013 Per Hoffner No comments

  Medlemmar och intresserade är hjärtligt välkomna få vårt årsmöte den 21 mars kl 19.00 i RIKs klubbstuga. Förutom traditionella årsmötet kommer vi även att ha en omröstning om namnet på föreningen.

  Vi behöver, som de flesta föreningar, aktiva medlemmar för att kunna fortsätta att driva frågor och uppmärksamma politiker och organisationer på att vi finns. Vill du vara med och göra en skillnad för framtiden? Kontakta ordförande Per Hoffner eller valberedningen.

  Hjärtligt välkomna!!!

 • Reportage i Radio Stockholm

  Posted on September 26th, 2012 Per Hoffner No comments

  Radio Stockholm gjorde ett nyhetsreportage gällande den första rapporten från bullermätaren och där Patrik Kujansivu, Bullerombudsman på Sigtuna Kommun och ordförande i vår förening blev intervjuade. Läs och lyssna på reportaget här

 • Första rapporten från bullermätaren

  Posted on September 26th, 2012 Per Hoffner No comments

  Nu finns den första kvartalssammanställningen från bullermätaren i Rosersberg på kommunens hemsida. Det som är anmärkningsvärt är att den ger sådana utslag även vid starter på 19R så det är aldrig en tyst dag. Dessutom reagerade jag på mängden störningar över 80 db de dagar som man landar över oss. De 10 db ökning upplevs som en fördubbling jämför med gränsvärdet 70 db. Läs hela rapporten här