Rosersberg

Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Årsmöte onsdag 27 april 19.00

  Posted on April 17th, 2016 Per Hoffner No comments

  OrdförandeklubbaVälkomna på årsmöte den 27 april kl 19.00 i RIKs klubbstuga. Kaffe och något gott serveras.

 • Öppet möte om Rosersberg onsdag 14 oktober kl 19.00

  Posted on October 8th, 2015 Per Hoffner No comments

  Coffee_steamOnsdagen den 14 oktober anordnar Föreningen ett öppet möte om Rosersberg i RIKs klubbstuga.

  De här öppna mötena ger oss tillfälle att berätta om de projekt vi är inblandade i och det vi vet om olika saker. Det ger oss också en möjlighet att ta in åsikter och tankar från medlemmar och blivande medlemmar om vad man tycker är viktigt och vad vi kan arbeta med framöver.

  Här är några av de projekt som är på gång och som vi kan diskutera:

  • Det nya miljötillståndet för Arlanda. Det är uttryckt att det ska utredas alternativa bananvändningsmönster för att minimera buller för invånarna i Rosersberg och Upplands Väsby. Första workshopen med Swedavia är på måndag den 12 oktober då även kommunen är med.
  • Rosersbergs Västra. En helt ny stadsdel. Visionsarbetet är igång med insamling av nuläge, vad står Rosersberg för idag? Hur kan man bygga vidare på det?
  • Det utökade industriområdet – hur det påverkar bl.a invånarna i Vantarboda.
  • Sopberget vid Brista.
  • Tågdepå vid Krogsta
  • Vägar
  • Stadsdelsråd
  • Politiker och tjänstemän…

  Kaffe och tilltugg bjuder föreningen på.

  Varmt välkomna önskar styrelsen.

 • Planer på ett nytt sopberg i Brista

  Posted on April 13th, 2015 Per Hoffner No comments

  soporLänsstyrelsen har gett ett kommunalägt bolag tillstånd att bygga en jättetipp i Brista tillsammans med en massa annan soprelaterad verksamhet. Detta har tyvärr inte uppmärksammats av någon av oss trots att vi är betydligt mer vakna än snittmedborgaren. Ikväll har vi dock skickat in en överklagan (som du kan läsa i sin helhet här Överklagande 5511-26646-2012 Brista Avfallsanläggning från Föreningen Rosersbergs Villastad) på det beslutet och hoppas att Länsstyrelsen ger oss prövningstillstånd.

  Jag skrev samtidigt till vår kommunledningstrojka Lars Bryntesson (s), Pierre Cengiz-Edstrand (mp) och Dan Rosenholm (fp) med följande innehåll:

   

  Bifogat finns föreningen Rosersbergs Villastads överklagande av Länsstyrelsens beslut att ge Sigtuna Återvinning AB miljötillstånd för en ny soptipp mitt i Märsta.

  Hur tänkte ni nu? Det här är så galet på så många nivåer.

  1. För det första känns det oerhört falskt att när vi satt och pratade för drygt två månader sedan så nämnde ni inte ens att ni planerar för ett stinkande 50 meters sopberg 2,5 km från Rosersberg och drygt 1 km från samma Krogsta som vi pratade om i samband med tågdepån. Var ni bara nöjda över att vi inte sniffat upp handlingarna i god tid? Trots att ni vet hur nära det är till Rosersberg så har ingen på kommunen gjort något för att informera eller tillfråga oss. Var ni rädda att det skulle bli en valfråga?

  2. Hur kan ett Kommunägt bolag försöka få igång en verksamhet som två av de tyngre egna nämnderna, Stadsbyggnadskontoret och Miljö- och Hälsa, så starkt motsätter sig till? Varför anlägga ett nytt sopberg mitt i Märsta samhälle?

  3. Den miljökonsekvensbeskrivning som ert kommunägda bolag lämnat in är så bristfällig, så fylld av eventualiteter och innehåller så motsägande uppgifter och tar inte upp några av de mer övergripande frågorna. Hur står detta i förhållande till det totala miljötrycket i kommunen? Långsiktig hållbarhet? När ni inte ens lyckas få den deponi som stängdes att fungera, hur kan man då vilja fördubbla den i storlek?

  4. Deponin kommer att skymmas av skog – men skog som ägs av andra fastighetsägare. Om de vill avverka så står ert berg naket och synligt. Om tågdepån skapas blir vår väg till Märsta kantad av det vackra berget.

  5. En 24 meters lastbil var tredje minut med (importerade?) sopor. Är det ett sätt att försöka balansera budgeten?

  5. Eko-kommun? Långsiktigt hållbart tänkande? Att bygga sopberg som under lång tid kommer stå och läcka nedsmutsat stinkande lakvatten? När handling och ord står rakt emot varandra går det inte att säga att förtroendet för politiker ökar!

  6. Vad är ert uppdrag som folkvalda? Var finns de kommuninnevånare som röstat på er och som säger “Ja! Äntligen! Ge oss ett stinkande sopberg mitt i Märsta”

  Risken är stor att ni blir ihågkomna som politikerna som anlade sopberget och gjorde Märsta Port till Soptippsporten.

  Dock var det intressant att läsa i Stadsbyggnadskontorets yttrande att “någon” gett Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över möjligheten att begränsa möjligheten för tung trafik att använda Norrsundavägen. Detta är definitivt bra men det hade varit trevligt att få veta det.

  Möjligheten är stor att vårt överklagande inte tas upp eftersom vi inte har varit medvetna om planerna och därför inte kunde överklaga i tid, men jag kan lova att vi kommer att göra vårt yttersta för att skapa opinion.

   

  Besvikna hälsningar,

  Per Hoffner

  Ordförande i Föreningen Rosersbergs Villastad

   

 • Årsmöte – Verksamhetsberättelse 2014

  Posted on April 13th, 2015 Per Hoffner No comments

  Verksamhetshetsberättelse 2014

  Föreningen Rosersbergs Villastad

  Årets verksamhet har dominerats kring Swedavias ansökan för ett nytt miljötillstånd för Arlanda Flygplats samt tågdepån i Krogsta. Vi har även arbetat med en del lokala frågor vilket redovisas nedan.

  Miljötillstånd för Arlanda flygplats

  Den 7-9 oktober 2014 höll Mark- och Miljööverdomstolen förhandlingar kring miljötillståndet för Arlanda Flygplats. Föreningen var delgiven som klagande representerades under förhandlingen av ordförande Per Hoffner. Vi deltog aktivt i förhandlingarna med ett flertal yttranden och pläderingar och vi hade även ett gott samarbete med kommunen och deras jurist och miljöchef, både före och under rättegången.

  När domen kom var den mycket glädjande. Förbudet mot inflygningar över Upplands Väsby upphävdes (konsekvensen hade blivit att ALL flygtrafik kom över Rosersberg) och ersattes med ett speciellt villkor om att Swedavia åläggs att utreda möjligheter genom alternativt bananvändande minska bullerexponeringen för BÅDE Rosersberg och Upplands Väsby. Det innebär en möjlighet till att exempelvis använda bana 3 vid låg- och mellantrafik och då med kurvade inflygningar och använda bana 1 vid högtrafik. Om vi kan framhäva det här mönstret skulle det kunna innebära att flyget begränsas under kvällar, mitt på dagen och under helger och vi kanske har mer flygplan men under en begränsad tidsperiod på vardagar. Detta är ju bra både för Upplands Väsby och för de flesta i Roserberg.

  Tågdepå i Krogsta

  Under sommaren fördes intensiva möten, informationsträffar och skriftväxling gällande Train Alliances plan till en enorm tågdepå och verkstad som skulle sträcka sig från Krogsta gård och bort till Brista. För de boende i Krogsta skulle det innebära en bullrig bangård och 8 meter höga bullervallar på deras bangårdar och det skulle ta bort värdefull skog och mycket natur för hela Rosersberg. Detta drevs hårdast av Anders Eriksson och Mikael Uddén och med starkt stöd av föreningen. Vi uttalade oss i samband med politikerträffar och rundvandringar.

  Lokal valdebatt inför kommunvalet

  Föreningen bjöd in alla politiska partier till en lokal valdebatt inför valet och alla utom Mp och V kom. Runt 200 Roserbergare samlades i matsalen på Råbergsskolan för en intensiv debatt trots att partierna var mer överens än oense gällande Rosersbergs framtid. Detta var mycket uppskattat både av politiker och åhörare.

  Planerna för Roserbergs Östra är nedlagda

  På valdebatten fick vi även bekräftat det vi hört tidigare men inte offentligt – Sigtuna Kommun kommer inte att bygga ett industriområde vid Rosersberg Östra, mellan samhället, Norrsunda Kyrka och motorvägen. Detta har dock inte synts i något protokoll.

  Trafikverket

  Trafikverket bjöd in till ett öppet möte gällande cykelbana till Upplands Väsby och konsekvenserna för trafiken kring Rosersberg. Runt 100 deltagare i Råbergskolans matsal berättade vad de tyckte och bl.a den av Trafikverket stängda utfarten från Säbyholmsvägen får fortfarande vara öppen efter massiv kritik. De flesta ansåg att det är bättre att trafiken går ut på stora vägar än att gå genom villaområden med lekande barn, något som gjorde att Trafikverket ändrade sitt beslut.

  Vi fick till slut även en hastighetssänkning på Norrsundavägen från 70 till 60, något som Erik har kämpat intensivt för i många år på föreningens vägnar (han kämpar för 50 dock)

  Informationsbrev

  Under året har 3 stycken informationsbrev, RosersInfo, delats ut till alla Rosersbergsinnevånare. Innehållet har varit blandat med frågor kring Arlanda, flyget och bullerisolering, midsommarfirande, valdebatt och andra lokala frågor.

   

  Facebook

  Förutom www.rosersberg.org finns föreningen nu även på Facebook. Sök på RosersbergsVillastad och gilla.

   

  Midsommarfirande – Julgransplundring

  Föreningen finansierade musiker till midsommarfirande och stod för hjälp med marknadsföring på bägge dessa evenemang. Båda evenemangen blev mycket uppskattade med många besökare.

  Swedavia

  Vi har träffat Swedavia på ett grannmöte den 8 maj.

  Medlemsmöte

  Den 20 januari (2015) hade vi ett öppet medlemsmöte. Runt 20 deltagare diskuterade vad de tyckte var viktigt för Rosersberg.

  Styrelsemöten

  Vi har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten.

   

  Vid pennan,

  Per Hoffner

  Ordförande

 • Det känns som vi vann – Domen för Arlanda

  Posted on November 21st, 2014 Per Hoffner No comments

  Domen släpptes kl 11.00 och Pressmeddelandet finns nedan. Se våra kommentarer och tankar på vår Facebooksida

  Här kan du läsa hela domen (325 sidor)

  Svea HR M 11706-13 Dom 2014-11-21

  Pressmeddelande

  Dom i mål rörande Arlanda flygplats

  [2014-11-21] Mark- och miljööverdomstolen

  Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målet rörande miljötillstånd för Arlanda flygplats. Domen innebär bl.a.
  att förbudet mot raka inflygningar till bana 01R från och med
  den 1 januari 2018 upphävs.

  De frågor som Mark- och miljööverdomstolen har haft att pröva har i huvudsak rört vilka skydds­åtgärder som ska gälla för att minska och begränsa störningen av buller från flygverksamheten, t.ex. villkor för inflygningsprocedurer, flygvägar och bullerskyddsåtgärder.

  Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att förbudet mot raka inflygningar till bana 01R från och med den 1 januari 2018 upphävs och ersätts med ett villkor som innebär att inflygnings­procedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska användas när det är möjligt med hänsyn till flygplatsens kapacitet, regelverket för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden. Swedavia åläggs att utreda förutsättningarna att minska bullerexponeringen över Rosersbergs och Upplands Väsby tätort genom alternativ bananvändning samt att vart tredje år informera tillsynsmyndigheten om utvecklingen av och förutsättningarna för att använda teknik som möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden vid Arlanda flygplats

  I domen fastställs den av mark- och miljödomstolen beslutade maximala ljudnivån om 65 dB(A) på marken då flygplan får avvika från fastställda utflygningsvägar eller överflyga tätorter. De av mark- och miljödomstolen föreskrivna bullerskyddsåtgärderna i form av bullerisolering av byggnader kvarstår i princip oförändrade.

  Klagande i målet i Mark- och miljööverdomstolen var Swedavia AB, Naturvårdsverket, Sigtuna kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun, Föreningen Rosersbergs Villastad, Föreningen Väsbybor mot flygbuller,
  AB Gunnar Löfberg och tre privatpersoner.

  Tillståndet får tas i anspråk trots att domen inte vunnit laga kraft.

  Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

   

  – See more at: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=43955&epslanguage=sv&mode=print#sthash.YfBLKjGZ.d8LqVIRR.dpuf

 • Synen (besök i verkligheten) under hovrättsförhandlingen

  Posted on October 27th, 2014 Per Hoffner No comments

  Syn-punkterVi fick fredags testprotokollet som gjordes i samband med Synen under hovrättsförhandlingarna. Kommunen och Föreningen tryckte hårt på att en av besöken skulle vara i Rosersberg, vilket också uppmärksammades. Under Tingsrättsförhandlingarna gjordes bara besök på en plats som motsvarade centrala Upplands Väsby men nu fick rättens delegater lyssna på båda.

  Tyvärr var vädergudarna inte med oss utan det blåste för starka sydliga vindar men dom ni ser i Syn_Hovrätten_141005 så var man på likvärdiga platser och mätte dessutom ljudnivåerna på bägge. Det enda är att i protokollet är de något lägre än från “vår” bullermätare men relativt lite.

  Under förhandlingarna har vi postat uppdateringar på Facebook. Gå gärna dit och läs. Gilla sidan så ser du uppdateringar i ditt flöde.

 • Hovrättsförhandlingarna igång gällande miljötillståndet

  Posted on October 7th, 2014 Per Hoffner No comments

  Dag 1 av förhandlingen är över. I fortsättningen kommer jag bara att uppdatera föreningens Facebooksida – https://www.facebook.com/RosersbergsVillastad/timeline

  Efter inledning och repetition av yrkanden har dagen ägnats åt villkor 2 i domen, där Tingsrätten dömde att man får inte flyga över centrala Upplands Väsby efter 2018 och därigenom i princip tar bort funktionen av bana 3. Tingsrättens logik bakom detta var att de ansåg att det skulle vara möjligt med kurvade inflygningar.

  Detta villkor har i princip alla överklagat och under dagen har alla argument nagelfarts och förutom oss som överklagat har även remissinstanserna yttrat sig. Vi samarbetar tätt med Sigtuna kommun som verkligen lyfter fram problematiken med att vi skulle få så mycket mer trafik och buller.

  Jag har svårt att se hur Hovrätten skulle kunna bortse från den massiva argumentation till varför kurvade och sneda inflygningar inte skulle fungera i högtrafik trots försök från Upplands Väsby kommun med inhyrda experter, både svenska och utländska. Väsbyföreningen mot buller hade ett långt utlägg om alternativ – några riktigt intressanta.

  Vårt anförande byggde på verkligheten jämfört mot teoretiska modeller och gränsvärden. Det är otroligt mycket prat kring gränsvärdet på 70 dB(max) och eftersom det bara blir en siffra och nivåerna över Rosersberg är betydligt högre använde jag den senaste publicerade rapporten från bullermätaren för att illustrera verkligheten. Läs den gärna – bra för allmänbildningen i Rosersberg.

  Här är mitt anförande – det blev inte så ordagrant men i huvudsak:

  Fru ordförande,

  Jag vill börja med att be om ursäkt för att jag inte är insatt i juridiska processer och vokabulär och lekman i detta perspektiv.
  Jag är dock en passionerad Rosersbergare. Inflyttad sedan 2004 och här representerar jag Föreningen Rosersbergs villastad, en ideell förening som finns för att bevaka Rosersbergarnas intressen. Föreningen bildades 1947, alltså långt innan Arlanda fanns men samhället är betydligt äldre. Vårt samhälle med drygt 2000 invånare ligger drygt 6 km från banänden på bana 01 och flygplan som landar på den banan flyger drygt 350 meter över våra huvuden. Det är dessutom så att flygplanen fäller ut landningsställ och har fulla klaffar vilket gör att de flesta planen måste öka gasen strax söder om Rosersberg. Därför gör inte åtgärder som exempelvis gröna inflygningar någon skillnad

  Kurvade eller sneda inflygningar till bana 3 är såklart fantastiskt – och om rätten finner det trovärdigt trots all expertis som pratar om motsatsen – så är det bra.

  MEN, i tingsrättens dom tog man inte hänsyn till konsekvensen av att om det inte gick. Konsekvensen av det, liksom i en del andra överklagande, är att den absoluta majoriteten av landningar vid nordliga vinda skulle anlända över Rosersberg. Med detta mönster finns det ingen miljökonsekvensbeskrivning eftersom det inte var något av alternativen Swedavia bifogade i sin ansökan – vilket i sak underkänner domen direkt. Enligt vår syn borde man inte kunna utfärda en dom utan att beakta konsekvensen.

  Det är väldigt mycket prat kring gränsvärdet 70 dB. Catarina Lund som pratade om MKB så utgick den på 70 dB. Problemet med det är att man fokuserar bara på gränsvärdet. Som ni säkert vet så innebär en ökning av ljudnivå med 10 dB i princip en fördubbling. Så i MKBn som hon presenterade utgick hon från 70 dB – bara en teoretisk beräkning när verklighetens nivå är 50-70%högre
  Vi har en bullermätare som Sigtuna kommun satt upp mitt i samhället. Det gör att vi kan prata om faktiska värden och inte teoretiska modeller som dessutom i tillståndsansökan baserar sig på 2008 års trafik som basår.

  VISA RAPPORT – Tillgänglig på sigtuna.se

  Tittar man exempelvis på den senaste rapporten så ser vi att 7 av de 10 vanligaste flygplanstyperna på Arlanda har registrerat en faktisk maximal bullernivå på över 80 db. Snittet ligger på runt 75 dB för en överflygning och den varar ca 40 sekunder. Jag tror att det är fler registrerade bullerhändelser över 80 db i Rosersberg än teoretiska över 70 db i Upplands Väsby.

  Vad eftersträvar vi då? Vi vill inte lägga ner Arlanda, men vi anser att alla som drar nytta av närheten till Atlanda också bör dela obehaget. Vi eftersträvar en reglering av användandet av banorna på ett sätt som säkerställer en balanserad användning och som ger längre perioder av tystnad, helst förutsägbart, för ALLA grannar runt Arlanda.

  Om man i detta fall pratar om 20.000 människor som utsätts för 70 db 6 gånger per årsmedeldygn så är det i Rosersberg 2.000 människor som utsätts för den dubbla nivån 80 gånger per årsmedeldygn. Eftersom det inte är någon reglering blir det konstiga effekter – i maj och juni i år, enligt samma rapport, var det 6 dagar som det inte var några bullerstörningar per månad. Den 10 juni var det över 400. Är det inte värt någon form av skydd eller beaktande?

  Vi hamnar på ett juridiskt gungfly kring jämförelser av störning, lite som när Transportstyrelsen försökte sätta pris på liv och skador i kampen att rättfärdiga upprustning av vägar.

  Vilka möjligheter hovrätten har att bestämma detta baserat på att det här är ett överklagande vet vi inte men det finns ett antal FAKTA som inte beaktades i Tingsrättens dom.
  Ett är att man kan inte skydda ett samhälle som har drygt hälften av bullernivån jämfört med ett annat. När vi pratar om bullernivåer över 70 db är det viktigt att veta att de bullerhändelser som är över 70 db i Rosersberg faktiskt är uppåt 80 db, ibland upp till 85. Som rätten vet är en ökning av 10 db en fördubbling av ljudnivån.

  Sammanfattning
  Vad jag vill att rätten ska komma ihåg är ett samhälle som heter Rosersberg och där det bor ca 2000 människor. Flygplan som genererar en bullernivå av ungefär dubbla nivån jämfört med Upplands Väsby. Vi har frekvens på över 80 störningar per genomsnittsdygn inklusive ett antal varje natt. Att de dessutom är betydligt högre än gränsvärdet 70db. Jag hoppas att rätten tar tillfället att provlyssna båda nivåerna och jämför.

  Vi kan inte påverka vädret – ännu – men vi kan påverka hur vi låter Swedavia bedriva verksamheten genom en regleriing som inte inverkar på kapaciteten idag eller den närmaste tiden. Titta på hur flygplatser som Schiphol utanför Amsterdam arbetar med att bullerskydda invånare.

  Tyvärr har vi inte den juridiska kompetensen att omvandla det här till hänvisningar i lagar och regelverk. Jag, och invånarna i Rosersberg, hoppas att rätten ändå tar hänsyn till dessa mer övergripande frågor och ser vilka utrymmen som finns i den process som nu sker.

  Tack!

  http://www.sigtuna.se/sv/Miljo–Natur/Buller/Bullermatstationen-i-Rosersberg/

 • Fullsatt på valdebatten

  Posted on August 29th, 2014 Per Hoffner No comments

  Valmöte6Det var fullsatt på valdebatten igår kväll, närmare 200 personer samlades för att ta reda på vad våra politiker ansåg om framtiden för Rosersberg.

  Märsta.nu skriver:

  I valtider bjuds det in till olika debatter i frågor om bland annat stadsdelar. Tidigare i veckan hölls det en om kommundelningsutredning och på torsdagskvällen var det rosersbergarna som ville veta vad partierna vill med deras samhälle. Villaföreningen i Rosersberg hade tidigare lagt upp en agenda och moderator var ordföranden Per Hoffner. Mycket av debatten ägnades kring en tågdepå i Krogsta. I likhet med odensalaborna vill rosersbergarna nämligen inte ha den här, vissa vill inte ens ha den i kommunen. Partierna var dock rörande eniga i frågan om att frågan måste utredas och tas seriöst. Mårten Fintling (C) fick sig en känga för att fiska röster med sitt utspel om ingen depå varken i Odensala eller Krogsta.
  – Vad är det för fel att ta ställning i frågor, sa Fintling till sitt försvar.

  Här är hela artikeln från Märsta.nu

 • Tack för hjälpen…

  Posted on August 26th, 2014 Per Hoffner No comments

  Det är spännande att Sigtunabygden hjälper oss med marknadsföringen och vi är tacksamma. Hoppas att många Rosersbergare ser sin möjlighet att ta reda på mer inför valet och kommer på debatten på torsdag.

  Artikeln i Sigtunabygden är här

 • RosersInfo – Om valdebatten, tågdepån och miljötillståndet

  Posted on August 25th, 2014 Per Hoffner No comments

  RosersInfo Aug 2014